+389 2 3281 020 info@memo.mk

Известување за престанок на важност на Договори за учество на пазар на ел.енергија на ден 31.07.2019г

15.02.2022 | Новости

Согласно член 30 став (1) и (2) од Правилата за пазар на електрична енергија, ОПЕЕ АД МЕПСО известува дека на ден 31.07.2019г Договорот за учество на пазар на електрична енергија истече за следните учесници:

 Учесник на пазар на ел.енергијалиценца за вршење енергетска дејност
1.РИТАМ ЕНЕРЏИ ДОО Скопјеснабдувач со ел.енергија
2.УНИВЕРЗАЛ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопјеснабдувач со ел.енергија
3.Енергетска Финансиска Група АД Софија Подружница Скопје сСкСкопје Скопјеснабдувач со ел.енергија
4.ПРОЕНЕРЏИ увоз-извоз ДООЕЛ Скопјетрговец со ел.енергија
5.БУМАК ПРИМО ДООЕЛ СКОПЈЕтрговец со ел.енергија
6.ЕНЕРГИА НАТУРАЛИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопјетрговец со ел.енергија
7.ЕНЕРГО РОЈАЛ ДООЕЛ Скопјетрговец со ел.енергија

Сите преземени, а неизвршени обврски по Договорот за условите и начинот за учество на пазарот на електрична енергија, учесникот на пазарот на ел.енергија е должен да ги изврши и по престанок на статусот на учесник на пазар на ел.енергија, согласно член 29 од Правилата за пазар на електрична енергија.

Компаниите со почеток од 01.08.2019г го губат правото за учество на пазар на ел.енергија и истите се избришани од Регистерот на учесници на пазар на ел.енергија.

НОВОСТИ

Pin It on Pinterest

Share This