+389 2 3281 020 info@memo.mk

пазар на ее

ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Национален оператор на пазар на електрична енергија

ППЕЕ

ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Повластени производители на електрична енергија кои користат повластени тарифи

Производителот на електрична енергија од обновливи извори може да се стекне со статус на повластен производител на електрична енергија со повластена тарифа, согласно Законот за енергетика и прописите за државна помош наменети за поддршка на производството на електрична енергија од обновливи извори.

Согласно Законската регулатива, МЕМО како оператор на пазарот на електрична енергија ја откупува електричната енергија произведена од повластените производители кои користат повластена тарифа и врши продажба на енергијата на снабдувачите и трговците кои продаваат електрична енергија на крајни потрошувачи врз основа на нивното учество во конзумот (вкупната потрошувачка).

Дополнително, МЕМО е и балансно одговорна страна за повластените производители.

Во рамките на Операторот за пазар на електрична енергија, активностите поврзани со повластените производители на електрична енергија како што се администрирање на повластените производители, откуп и продажба на произведената електричната енергија ги врши службата за повластени производители на електрична енергија.

Со цел да биде овозможена купопродажбата на електричната енергија од повластените производители и да се направат достапни потребните информации до снабдувачите и трговците, неопходно е изготвување на прогноза на производството на електрична енергија од повластени производители, прогноза на конзумот како и пресметка на количините за секој час од денот

Конечни часовни прогнози

Повластени производители на ЕЕ

Прелиминарни месечни предвидувања

ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЕ

Прелиминарни неделни прогнози

ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЕ

Процентуално учество

ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЕ

Просечни цени на ЕЕ

ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЕ

Pin It on Pinterest

Share This