+389 2 3281 020 info@memo.mk

За НАС

РЕГУЛАТИВА

Национален оператор на пазар на електрична енергија

ИНФОРМАЦИИ

РЕГУЛАТИВА

Освен Законот за енергетика во кој е креирана правната рамка функционирање на електро-енергетската сектор во Република Македонија постојат акти кои детално ги утврдуваат поставеноста и меѓусебните односи на сите учесници на пазарот на електрична енергија.

За дефинирање на позициите, привилегиите и обврските на учесниците на пазарот на електрична енергија како и за регулирање на меѓусебните односи постојат подзаконски правни акти кои ја регулираат оваа материја. Во Прилог може да ги најдете сите релевантни закони и подзаконски акти кои овозможуваат правилно работење на пазарот на електрична енергија.

За дефинирање на позициите, привилегиите и обврските на учесниците на пазарот на електрична енергија како и за регулирање на меѓусебните односи постојат подзаконски правни акти кои ја регулираат оваа материја. Во Прилог може да ги најдете сите релевантни закони и подзаконски акти кои овозможуваат правилно работење на пазарот на електрична енергија.

Закон за енергетика
ПРАВИЛА ЗА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Правила за изменување и дополнување на Правилата за Пазар на ЕЕ – 28.06.2019
Правила за изменување и дополнување на Правилата за Пазар на ЕЕ – 30.12.2019
Правила за балансирање

ИНФОРМАЦИИ

ЕУ РЕГУЛАТИВА – УРЕДБИ

Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management
Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators
Commission Regulation (EU) 2016/1388 establishing a network code on demand connection
Commission Regulation (EU) 2016/1447 establishing a network code on requirements for grid connection of high-voltage direct current system and direct current-connected power park modules
Commission Regulation (EU) 2016/1719 establishing a guideline on forward capacity allocation
Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation
Commission Regulation (EU) 2017/2195 establishing a guideline on electricity balancing
Commission Regulation (EU) 2017/2196 establishing a network code on emergency and restoration
Уредба бр. (ЕЗ) 713/2009 на Европскиот парламент и Совет од 13.07.2009 година за основање на Агенцијата за соработка на енергетските регулатори (REGULATION (EC) No 713/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators)
Уредба бр. (ЕЗ) 714/2009 на Европскиот парламент и Совет од 13.07.2009 година за условите за пристап кон мрежата за прекугранична размена на електрична енергија во замена на Уредбата бр. (ЕЗ) 1228/2003 (REGULATION (EC) No 714/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 July 2009 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) No 1228/2003)
Уредба бр. (ЕЗ) 1228/2003 на Европскиот парламент и Совет од 26.06.2003 година за условите за пристап кон мрежата за прекугранична размена на електрична енергија (Regulation (EC) No 1228/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity (Text with EEA relevance))

ИНФОРМАЦИИ

ЕУ РЕГУЛАТИВА – ДИРЕКТИВИ

Директива бр. 2009/72/ЕЗ на Европскиот парламент и Совет од 13.07.2009 година за заедничките правила за внатрешниот пазар на електрична енергија во замена на Директива бр. 2003/54/ЕЗ (DIRECTIVE 2009/72/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC
Директива бр. 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и Совет од 23.04.2009 година за унапредување на употребата на електричната енергија произведена од обновливи извори на енергија која ги дополнува и заменува Директивите бр. 2001/77/ЕЗ и 2003/30/ЕЗ (DIRECTIVE 2009/28/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC)
Директива бр. 2005/89/ЕЗ на Европскиот парламент и Совет од 18.01.2006 година за мерките на заштита и сигурност на снабдувањето на електричната енергија и инфраструктурните вложувања (DIRECTIVE 2005/89/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 January 2006 concerning measures to safeguard security of electricity supply and infrastructure investment)
Директива бр. 2004/8/ЕЗ на Европскиот парламент и Совет од 11.02.2004 година за унапредување на когенерацијата на темелната потрошувачка на корисната енергија на внатрешниот пазар на енергија која ја дополнува и изменува Директивата бр. 92/42/ЕЕЗ (DIRECTIVE 2004/8/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC
Директива на Советот бр. 2003/96/ЕЗ од 27.10.2003 година за реконструирање на составот на енергетските производи и електричната енергија (COUNCIL DIRECTIVE 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity
Директива на Советот бр. 2003/92/ЕЗ од 07.10.2003 година со која се изменува и дополнува Директивата бр. 77/388/ЕЕЦ во врска со правилата во подрачјето на снабдувањето на плинот и електричната енергија (COUNCIL DIRECTIVE 2003/92/EC of 7 October 2003 amending Directive 77/388/EEC as regards the rules on the place of supply of gas and electricity)
Директива бр. 2003/54/ЕЗ на Европскиот парламент и Совет од 26.06.2003 година за заедничките правила за внатрешниот пазар на електрична енергија и замена на Директивата бр. 96/92/ЕЗ (DIRECTIVE 2003/54/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC)
Директива бр. 2001/77/ЕЗ на Европскиот парламент и Совет од 21.09.2001 година за унапредување на употребата на електричната енергија произведена од обновливи извори на енергија на внатрешниот пазар на електрична енергија (DIRECTIVE 2001/77/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market)

ИНФОРМАЦИИ

ТАРИФЕН СИСТЕМ

Тарифен систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачите приклучени на дистрибутивниот систем на ЕВН Македонија АД Скопје
Тарифен систем за пренос и за пазар на електрична енергија
Тарифен систем за продажба на електрична енергија на домаќинства и мали потрошувачи

Pin It on Pinterest

Share This