+389 2 3281 020 info@memo.mk

За НАС

ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА

Национален оператор на пазар на електрична енергија

НАЦИОНАЛЕН ОПЕРАТОР НА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

МЕМО

СИМОН ШУТИНОСКИ

УПРАВИТЕЛ

+389 (0)2 3281 020
simon.shutinoski@memo.mk
Биографија (Curriculum Vitae)

ОДДЕЛИ И СЛУЖБИ

ОДДЕЛИ И СЛУЖБИ

Активностите во Националниот оператор на пазар на електична енергија – МЕМО се организирани во 3 главни оддели во рамките на коишто оперираат по 3 служби

Оддел за правни, финансиски и општи работи

Раководител на оддел: Маја Миловановиќ-Михајловиќ
Контакт: +389 (0)23 236 977 | maja.milovanovikj@memo.mk

 

Служба за правни работи и човечки ресурси

АКТИВНОСТИ:

 • Правни и општи работи
 • Активности од областа на човечките ресурси
 • Енергетска регулатива
Служба за финансиско-сметководствени работи

АКТИВНОСТИ:

 • Финансиско-комерцијално работење
 • Сметководствено и материјално работење
 • Активности поврзани со спроведување постапки за јавни набавки
Служба за општи работи, маркетинг и ИТ поддршка

АКТИВНОСТИ:

 • Административно-технички работи
 • Администрација на архива и документација
 • Активности поврзани од областа на Маркетингот
 • ИТ поддршка и имплементација на ИТ решенија

Оддел за управување на работењето пресметки и контрола

Раководител на оддел: Зоран Ивановски
Контакт: +389 (0)23 123 569 | zoran.ivanovski@memo.mk

 

Служба за администрирање на пазарот на електрична енергија

АКТИВНОСТИ:

 • Администрирање на пазарот на електрична енергија со билатерални договори
 • Водење на евиденција на сите договори за учество на пазарот
 • Водење евиденција на сите договори за формирање на балансни групи
 • Водење регистар на учесници на пазарот
Служба за пресметка на тарифа и отстапувања

АКТИВНОСТИ:

 • Пресметка на дебалансите на БОС и предлог пресметка за трошокот за дебалансите за секој давател на услуга за балансирање
 • Пресметка на тарифа
Служба за пазарно планирање

АКТИВНОСТИ:

 • Изработка на дневен пазарен план
 • Доставување на информации до ОЕПС за изработка на конечни дневни распореди за купопродажба на електрична енергиј

 

Оддел за развој и организирано тргување со ЕЕ

Раководител на оддел: Зоран Ѓорѓиевски
Контакт: +389 (0)23 297 879 | zoran.gjorgjievski@memo.mk

 

Служба за повластени производители на ЕЕ

АКТИВНОСТИ:

 • Склучување договори за откуп и продажба на електрична енергија од повластените производители
 • Изработка на план на производство на електрична енергија од обновливи извори од повластените производители
 • Преземање на балансна одговорност за произведената електрична енергија
Служба за  развој и пазарна регулатива

АКТИВНОСТИ:

 • Следење на енергетската регулатива во РСМ
 • Изработка на предлози и контрола на промена на регулатива во РСМ
 • Работа на интерни и меѓународни проекти за развој на пазарот на електрична енергија во РСМ
Служба за организиран пазар на електрична енергија

АКТИВНОСТИ:

 • Управување со организиран пазар на електрична енергија во РСМ

 

КОНТАКТ

КОНТАКТИРАЈТЕ НÉ

Pin It on Pinterest

Share This