За НАС

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Национален оператор на пазар на електрична енергија

ИНФОРМАЦИИ

Службено лице за посредување

Службенo лицe за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:
Анета Грашеска Атанасоска
Контакт тел.: + 389 2 3149 697
e-mail: aneta.grashevska@memo.mk

ИНФОРМАЦИИ

Одлука за измена на одлука за издавање на Лиценца за вршење енергетска дејност организирање и управување со пазарот на Електрична енергија

Образец барање за пристап на информации од јавен карактер

Правилник за систематизација 2022 МЕМО

Лиценца за вршење енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија
Правилник за внатрешна организација на Националниот оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ-Скопје
Правилник за систематизација на работни места во Операторот на пазара на електрична енергија на РСМ Национален оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ-Скопје (пречистен текст)
Правилник за редот и дисциплината на Националниот оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ-Скопје
Правилник за деловна тајна на Националниот оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ-Скопје
Правилник за заштитно внатрешно пријавување во МЕМО ДООЕЛ-Скопје
Одлука за назначување на овластено лице за прием на пријави од укажувачите

Биланс на состојба МЕМО 2021

Реализација на обврски кон учесниците на пазар на ЕЕ, регистар и прегледи за 2021 МЕМО

Финансискиот план на МЕМО ДООЕЛ-Скопје за 2021

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ НА МЕМО ЗА 2021г

Финансиски извештај за работењето на МЕМО ДООЕЛ-Скопје за 2020
Извештај за финансиската состојба на МЕМО ДООЕЛ-Скопје за 2020

План и програма за работа за 2022 МЕМО

Биланс на успех (Извештај за добивка или загуба)
Извештај на независните ревизори за 2020 година
План и програма за работа на МЕМО ДООЕЛ-Скопје за 2021

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МЕМО ВО 2021г

Годишен извештај за работењето на МЕМО ДООЕЛ-Скопје за 2020
Регистар на учесници на пазар на ЕЕ за тековната 2020
Биланс на пазарот на ЕЕ за 2020г
Податоци за спроведени јавни набавки
Годишен извештај за 2021 година до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

ИНФОРМАЦИИ

Заштита на укажувачи

Врз основа на Законот за заштита на укажувачи како и поврзаната подзаконска регулатива, Нациналниот оператор на пазар на електрична енергија – МЕМО ДООЕЛ – Скопје донесе:

Правилник за заштитно внатрешно пријавување во МЕМО ДООЕЛ-Скопје

Одлука за назначување на овластено лице за прием на пријави од укажувачите

Поврзана регулатива:

Закон за заштита на укажувачите

Правилник за заштитeно надворешно пријавување

Pin It on Pinterest

Share This