+389 2 3281 020 info@memo.mk

За НАС

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Национален оператор на пазар на електрична енергија

ИНФОРМАЦИИ

Службено лице за посредување

Службенo лицe за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

Анета Грашеска Атанасоска
Контакт тел.: + 389 2 328 1020
e-mail: aneta.grashevska@memo.mk

тековна состојба – мемо 2024

решение централен регистар – мемо 2024

Изјава за основање на мемо дооел

 план и програма за работа – МЕМО 2024

Финансиски извештај – МЕМО 2023

Годишна сметка – МЕМО 2023

Годишен извештај за работењето на мемо 2023

КАДРОВСКА ЕКИПИРАНОСТ МЕМО 2024

ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА 2024

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ДО АСПИ  2023

3-2023-Барање-на-ИЈК-МХЕ Маврово

3-2023-Решение-за-достава-на-ИЈК-МХЕ Маврово

2-2023-Барање-на-ИЈК-од-ЦГК

2-2023-Решение-за-достава-на-ИЈК-до-ЦГК

1-2023-Барање-на-ИЈК-од-ЦГК

1-2023-Решение-за-доставување-на-ИЈК-до-ЦГК

Правилник за систематизација на работните места 2023

Финансиска состојба, добивка, главнина и парични текови  2022

СПД 2022

Објаснувачки белешки  2022

Биланс на успех  2022

Биланс на состојба  2022

Финансиски извештај  2022

Реализирани обврски кон учесниците на пазарот на ЕЕ 2022

Произведена ЕЕ од ППЕЕ 2022

Преглед на Предадена ЕЕ 2022

Преглед на учесници на пазарот на ЕЕ МЕМО 2022

Кадровска екипираност МЕМО 2022

Годишен извештај за работата на МЕМО 2022

Биланс на пазар на ЕЕ 2022

План и програма за работа на МЕМО во 2023г

Одлука за измена на одлука за издавање на Лиценца за вршење енергетска дејност организирање и управување со пазарот на Електрична енергија

Годишен извештај до аспи  2022

2-2022-Барање-ИЈК-од-ЦГК

2-2022-Решение-за-достава-на-иЈК-до-ЦГК

1-2022-Барање-за-достава-на-иЈК-од-РСС

1-2022-Решение-за-достава-на-иЈК-до-PCC.

Ревизорски извештај 2021

Ревизорски извештај 2020

Правилник за систематизација 2022 МЕМО

Лиценца за вршење енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија
Правилник за внатрешна организација на Националниот оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ-Скопје
Правилник за систематизација на работни места во Операторот на пазара на електрична енергија на РСМ Национален оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ-Скопје (пречистен текст)
Правилник за редот и дисциплината на Националниот оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ-Скопје
Правилник за деловна тајна на Националниот оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ-Скопје
Правилник за заштитно внатрешно пријавување во МЕМО ДООЕЛ-Скопје
Одлука за назначување на овластено лице за прием на пријави од укажувачите

3-2021-Барање-иЈК-од-Мери-Јордановка

3-2021-Решение-за-достава-на-иЈК-до-Мери-Јордановска

2-2021-Барање-на-иЈК-БИРН

2-2021-Решение-за-достава-на-иЈК-до-БИРН

1-2021-Барање-иЈК-од-Мери-Јордановска

1-2021-Одговор-на-поставени-прашања-од-Мери-Јордановска

1-Решение-за-достава-на-иЈК-до-Мери-Јордановска

Биланс на состојба МЕМО 2021

Реализација на обврски кон учесниците на пазар на ЕЕ, регистар и прегледи за 2021 МЕМО

Финансискиот план на МЕМО ДООЕЛ-Скопје за 2021

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ НА МЕМО ЗА 2021г

Финансиски извештај за работењето на МЕМО ДООЕЛ-Скопје за 2020
Извештај за финансиската состојба на МЕМО ДООЕЛ-Скопје за 2020

Биланс на успех (Извештај за добивка или загуба)

План и програма за работа на МЕМО за 2022г

Биланс на успех (Извештај за добивка или загуба)
Извештај на независните ревизори за 2020 година

План и програма за работа на МЕМО ДООЕЛ-Скопје за 2021

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МЕМО ВО 2021г

Годишен извештај за работењето на МЕМО ДООЕЛ-Скопје за 2020

План и програма на МЕМО за 2020г

Биланс на состојба за 2020г МЕМО

Регистар на учесници на пазар на ЕЕ за тековната 2020
Биланс на пазарот на ЕЕ за 2020г
Годишен извештај за 2021 година до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

3-2023-Барање-на-ИЈК-МХЕ Маврово

3-2023-Решение-за-достава-на-ИЈК-МХЕ Маврово

2-2023-Барање-на-ИЈК-од-ЦГК

2-2023-Решение-за-достава-на-ИЈК-до-ЦГК

1-2023-Барање-на-ИЈК-од-ЦГК

1-2023-Решение-за-доставување-на-ИЈК-до-ЦГК

Правилник за систематизација на работните места 2023

Финансиска состојба, добивка, главнина и парични текови  2022

СПД 2022

Објаснувачки белешки  2022

Биланс на успех  2022

Биланс на состојба  2022

Финансиски извештај  2022

Реализирани обврски кон учесниците на пазарот на ЕЕ 2022

Произведена ЕЕ од ППЕЕ 2022

Преглед на Предадена ЕЕ 2022

Преглед на учесници на пазарот на ЕЕ МЕМО 2022

Кадровска екипираност МЕМО 2022

Годишен извештај за работата на МЕМО 2022

Биланс на пазар на ЕЕ 2022

План и програма за работа на МЕМО во 2023г

Одлука за измена на одлука за издавање на Лиценца за вршење енергетска дејност организирање и управување со пазарот на Електрична енергија

Годишен извештај до аспи  2022

2-2022-Барање-ИЈК-од-ЦГК

2-2022-Решение-за-достава-на-иЈК-до-ЦГК

1-2022-Барање-за-достава-на-иЈК-од-РСС

1-2022-Решение-за-достава-на-иЈК-до-PCC.

Ревизорски извештај 2021

Ревизорски извештај 2020

Правилник за систематизација 2022 МЕМО

Лиценца за вршење енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија
Правилник за внатрешна организација на Националниот оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ-Скопје
Правилник за систематизација на работни места во Операторот на пазара на електрична енергија на РСМ Национален оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ-Скопје (пречистен текст)
Правилник за редот и дисциплината на Националниот оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ-Скопје
Правилник за деловна тајна на Националниот оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ-Скопје
Правилник за заштитно внатрешно пријавување во МЕМО ДООЕЛ-Скопје
Одлука за назначување на овластено лице за прием на пријави од укажувачите

3-2021-Барање-иЈК-од-Мери-Јордановка

3-2021-Решение-за-достава-на-иЈК-до-Мери-Јордановска

2-2021-Барање-на-иЈК-БИРН

2-2021-Решение-за-достава-на-иЈК-до-БИРН

1-2021-Барање-иЈК-од-Мери-Јордановска

1-2021-Одговор-на-поставени-прашања-од-Мери-Јордановска

1-Решение-за-достава-на-иЈК-до-Мери-Јордановска

Биланс на состојба МЕМО 2021

Реализација на обврски кон учесниците на пазар на ЕЕ, регистар и прегледи за 2021 МЕМО

Финансискиот план на МЕМО ДООЕЛ-Скопје за 2021

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ НА МЕМО ЗА 2021г

Финансиски извештај за работењето на МЕМО ДООЕЛ-Скопје за 2020
Извештај за финансиската состојба на МЕМО ДООЕЛ-Скопје за 2020

Биланс на успех (Извештај за добивка или загуба)

План и програма за работа на МЕМО за 2022г

Биланс на успех (Извештај за добивка или загуба)
Извештај на независните ревизори за 2020 година

План и програма за работа на МЕМО ДООЕЛ-Скопје за 2021

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МЕМО ВО 2021г

Годишен извештај за работењето на МЕМО ДООЕЛ-Скопје за 2020

План и програма на МЕМО за 2020г

Регистар на учесници на пазар на ЕЕ за тековната 2020
Биланс на пазарот на ЕЕ за 2020г
Годишен извештај за 2021 година до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

2-2023-Барање-на-ИЈК-од-ЦГК

2-2023-Решение-за-достава-на-ИЈК-до-ЦГК

1-2023-Барање-на-ИЈК-од-ЦГК

1-2023-Решение-за-доставување-на-ИЈК-до-ЦГК

Правилник за систематизација на работните места 2023

Финансиска состојба, добивка, главнина и парични текови  2022

СПД 2022

Објаснувачки белешки  2022

Биланс на успех  2022

Биланс на состојба  2022

Финансиски извештај  2022

Реализирани обврски кон учесниците на пазарот на ЕЕ 2022

Произведена ЕЕ од ППЕЕ 2022

Преглед на Предадена ЕЕ 2022

Преглед на учесници на пазарот на ЕЕ МЕМО 2022

Кадровска екипираност МЕМО 2022

Годишен извештај за работата на МЕМО 2022

Биланс на пазар на ЕЕ 2022

План и програма за работа на МЕМО во 2023г

Одлука за измена на одлука за издавање на Лиценца за вршење енергетска дејност организирање и управување со пазарот на Електрична енергија

Годишен извештај до аспи  2022

2-2022-Барање-ИЈК-од-ЦГК

2-2022-Решение-за-достава-на-иЈК-до-ЦГК

1-2022-Барање-за-достава-на-иЈК-од-РСС

1-2022-Решение-за-достава-на-иЈК-до-PCC.

Ревизорски извештај 2021

Ревизорски извештај 2020

Правилник за систематизација 2022 МЕМО

Лиценца за вршење енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија
Правилник за внатрешна организација на Националниот оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ-Скопје
Правилник за систематизација на работни места во Операторот на пазара на електрична енергија на РСМ Национален оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ-Скопје (пречистен текст)
Правилник за редот и дисциплината на Националниот оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ-Скопје
Правилник за деловна тајна на Националниот оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ-Скопје
Правилник за заштитно внатрешно пријавување во МЕМО ДООЕЛ-Скопје
Одлука за назначување на овластено лице за прием на пријави од укажувачите

3-2021-Барање-иЈК-од-Мери-Јордановка

3-2021-Решение-за-достава-на-иЈК-до-Мери-Јордановска

2-2021-Барање-на-иЈК-БИРН

2-2021-Решение-за-достава-на-иЈК-до-БИРН

1-2021-Барање-иЈК-од-Мери-Јордановска

1-2021-Одговор-на-поставени-прашања-од-Мери-Јордановска

1-Решение-за-достава-на-иЈК-до-Мери-Јордановска

Биланс на состојба МЕМО 2021

Реализација на обврски кон учесниците на пазар на ЕЕ, регистар и прегледи за 2021 МЕМО

Финансискиот план на МЕМО ДООЕЛ-Скопје за 2021

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ НА МЕМО ЗА 2021г

Финансиски извештај за работењето на МЕМО ДООЕЛ-Скопје за 2020
Извештај за финансиската состојба на МЕМО ДООЕЛ-Скопје за 2020

Биланс на успех (Извештај за добивка или загуба)

План и програма за работа на МЕМО за 2022г

Биланс на успех (Извештај за добивка или загуба)
Извештај на независните ревизори за 2020 година

План и програма за работа на МЕМО ДООЕЛ-Скопје за 2021

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МЕМО ВО 2021г

Годишен извештај за работењето на МЕМО ДООЕЛ-Скопје за 2020
Регистар на учесници на пазар на ЕЕ за тековната 2020
Биланс на пазарот на ЕЕ за 2020г
Годишен извештај за 2021 година до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

Финансиска состојба, добивка, главнина и парични текови  2022

СПД 2022

Објаснувачки белешки  2022

Биланс на успех  2022

Биланс на состојба  2022

Финансиски извештај  2022

Реализирани обврски кон учесниците на пазарот на ЕЕ 2022

Произведена ЕЕ од ППЕЕ 2022

Преглед на Предадена ЕЕ 2022

Преглед на учесници на пазарот на ЕЕ МЕМО 2022

Кадровска екипираност МЕМО 2022

Годишен извештај за работата на МЕМО 2022

Биланс на пазар на ЕЕ 2022

План и програма за работа на МЕМО во 2023г

Одлука за измена на одлука за издавање на Лиценца за вршење енергетска дејност организирање и управување со пазарот на Електрична енергија

Годишен извештај до аспи  2022

Ревизорски извештај 2021

Ревизорски извештај 2020

Правилник за систематизација 2022 МЕМО

Лиценца за вршење енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија
Правилник за внатрешна организација на Националниот оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ-Скопје
Правилник за систематизација на работни места во Операторот на пазара на електрична енергија на РСМ Национален оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ-Скопје (пречистен текст)
Правилник за редот и дисциплината на Националниот оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ-Скопје
Правилник за деловна тајна на Националниот оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ-Скопје
Правилник за заштитно внатрешно пријавување во МЕМО ДООЕЛ-Скопје
Одлука за назначување на овластено лице за прием на пријави од укажувачите

Биланс на состојба МЕМО 2021

Реализација на обврски кон учесниците на пазар на ЕЕ, регистар и прегледи за 2021 МЕМО

Финансискиот план на МЕМО ДООЕЛ-Скопје за 2021

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ НА МЕМО ЗА 2021г

Финансиски извештај за работењето на МЕМО ДООЕЛ-Скопје за 2020
Извештај за финансиската состојба на МЕМО ДООЕЛ-Скопје за 2020

Биланс на успех (Извештај за добивка или загуба)

План и програма за работа на МЕМО за 2022г

Биланс на успех (Извештај за добивка или загуба)
Извештај на независните ревизори за 2020 година

План и програма за работа на МЕМО ДООЕЛ-Скопје за 2021

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МЕМО ВО 2021г

Годишен извештај за работењето на МЕМО ДООЕЛ-Скопје за 2020
Регистар на учесници на пазар на ЕЕ за тековната 2020
Биланс на пазарот на ЕЕ за 2020г

Појаснување-кон-Бaрањето-на-ИЈК

Образец барање за пристап на информации од јавен карактер

Годишен извештај за 2021 година до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

ИНФОРМАЦИИ

Заштита на укажувачи

овластено лице за прием на пријави од укажувачите

овластено лице за прием на пријави од укажувачите:

Игор Димески
Контакт тел.: + 389 2 328 1020 
e-mail: igor.dimeski@memo.mk

Врз основа на Законот за заштита на укажувачи како и поврзаната подзаконска регулатива, Нациналниот оператор на пазар на електрична енергија – МЕМО ДООЕЛ – Скопје донесе:

Правилник за заштитно внатрешно пријавување во МЕМО ДООЕЛ-Скопје

Одлука за назначување на овластено лице за прием на пријави од укажувачите

Поврзана регулатива:

Закон за заштита на укажувачите

Правилник за заштитeно надворешно пријавување

Pin It on Pinterest

Share This