+389 2 3281 020 info@memo.mk

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ОПОМЕНА ПРЕД СУСПЕНЗИЈА ЗА НЕСКЛУЧЕН БИЛАТЕРАЛЕН КУПОПРОДАЖАН ДОГОВОР ( 17.11.2023 ГОДИНА) – ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО Кавадарци

17.11.2023 | Известувања

Врз основа на Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22), член 28 став 1 точка 4) и Изјавата за основање на Операторот за пазар на електрична енергија на Република Северна Македонија Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице Национален оператор на пазар на електрична енергија- МЕМО ДООЕЛ Скопје – Пречистен текст- со арх. бр. 02-5194/7 од 18.10.2023 година, на ден 17.11.2023 година се донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за опомена пред суспензија за несклучен билатерален Договор за купопродажба на електрична енергија

  1. Со ова РЕШЕНИЕ се изрекува ОПОМЕНА пред суспензија, согласно член 28 став (1) точка 4) од Правилата за пазар на електрична енергија, на учесникот на пазар на електрична енергија ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО Кавадарци – директен потрошувач со склучен Договор за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија со МЕМО ДООЕЛ Скопје со арх. бр.10-699/1 од 14.02.2020 година.
  1. Согласно член 28 став (4) од Правилата за пазар на електрична енергија, рокот за отстранување на причините на Опомената, е заклучно со 28.11.2023 година.
  2. Доколку не се испочитува рокот и барањата од ова Опомена, Националениот оператор на пазар на електрична енергија – МЕМО ДООЕЛ Скопје согласно член 28 став (6) од Правилата за пазар на електрична енергија на 29.11.2023 година ќе донесе Одлука за суспензија, со почеток од 01.12.2023 година.
  1. Оваа Решение стапува во сила на денот на донесувањето.

О б р а з л о ж е н и е:

Компанијата ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО Кавадарци – директен потрошувач склучи Договор за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија со МЕМО ДООЕЛ Скопје со арх. бр.10-699/1 од 14.02.2020 година, со издаден EIC: 33XEURONIKELINDZ.

На ден 14.11.2023 година по електронска пошта до МЕМО ДООЕЛ Скопје – ОПЕЕ е испратено Известување од ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје дека прекинува со испораки на електрична енергија кон ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО Кавадарци почнувајки од 16.11.2023 година поради раскин на билатералниот купопродажен договор.

На ден 15.11.2023 година МЕМО ДООЕЛ – ОПЕЕ испрати до ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО Кавадарци по електронска пошта Предупредување пред ОПОМЕНА пред СУСПЕНЗИЈА и укажа дека ке отпочне постапка за СУСПЕНЗИЈА доколку не обезбеди електрична енергија со почеток од 17.11.2023 година.

На ден 16.11.2023 година ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО Кавадарци не испрати трансакција за набавена електрична енергија за 17.11.2023 година односно не обезбеди електрична енергија

Согласно член 28 став 4 од Правилата за пазар на електрична енергија во рокот зададен за отстранување на причините на Опомената (28.11.2023 година), потребно е учесникот на пазар на електрична енергија ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО Кавадарци да склучи билатерален Договор за купопродажба на електрична енергија во спротивно на ден 29.11.2023 година, а согласно член 28 став (6) од Правилата за пазар на електрична енергија, ОПЕЕ ќе донесе Одлука за суспензија на ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО Кавадарци која ке важи од 01.12.2023 година.

ИЗВЕСТУВАЊА

ОДЛУКА ЗА СУСПЕНЗИЈА НА УЧЕСНИК НА ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – БЛЕСМ ПОУЕР ПЛУС ДОО СКОПЈЕ – снабдувач со електрична енергија (на ден 29.12.2023г) за период од 01.01.2024-30.06.2024 година

Врз основа на Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен...

Pin It on Pinterest

Share This