Решение за упис на Виртуелен производител – ОКТА АД -Скопје во Регистерот на учесници на пазарот на електрична енергија

Решение за упис на Виртуелен производител – ОКТА АД -Скопје во Регистерот на учесници на пазарот на електрична енергија

Согласно член 12 став 14 од Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 234/22) и член 12 став 1 од Изјавата за основање на Операторот за пазар на електрична енергија на Република Северна Македонија Друштво со ограничена...
Решение за упис на Виртуелен производител – ОКТА АД -Скопје во Регистерот на учесници на пазарот на електрична енергија

Решение за упис на Виртуелен производител – ТРЕЛИНГ ДОО Скопје во Регистерот на учесници на пазарот на електрична енергија

Согласно член 12 став 14 од Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 234/22) и член 12 став 1 од Изјавата за основање на Операторот за пазар на електрична енергија на Република Северна Македонија Друштво со ограничена...

Список на производители, со EIC и датум на престанок на учество на пазарот на електрична енергија, кои се интегрирале во ВИРТУЕЛЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ на електрична енергија

АДИНГ АД Скопје – ФЕЦ АДИНГ со EIC 33XFEC-ADING-MKM (30.11.2022) БИО ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Чешиново, Чешиново-Облешево – ФЕЦ БИО ЕНЕРЏИ СОЛАР со EIC 33XBIO-ENERGY–C (30.11.2022) БИС ОИЛ ДОО Скопје – ФЕЦ БИС ОИЛ со EIC 33XBISOILSKOPJET...
Решение за упис на Виртуелен производител – ОКТА АД -Скопје во Регистерот на учесници на пазарот на електрична енергија

Решение за упис на Виртуелен производител – ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје во Регистерот на учесници на пазарот на електрична енергија

Согласно член 12 став 14 од Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 234/22) и член 12 став 1 од Изјавата за основање на Операторот за пазар на електрична енергија на Република Северна Македонија Друштво со ограничена...
Решение за упис на Виртуелен производител – ОКТА АД -Скопје во Регистерот на учесници на пазарот на електрична енергија

Решение за упис на Виртуелен производител – ЕЛНОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје во Регистерот на учесници на пазарот на електрична енергија

Согласно член 12 став 14 од Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 234/22) и член 12 став 1 од Изјавата за основање на Операторот за пазар на електрична енергија на Република Северна Македонија Друштво со ограничена...

Pin It on Pinterest