+389 2 3281 020 info@memo.mk

Список на производители, со EIC и датум на престанок на учество на пазарот на електрична енергија, кои се интегрирале во ВИРТУЕЛЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ на електрична енергија

29.12.2022 | Известувања

 1. АДИНГ АД Скопје – ФЕЦ АДИНГ со EIC 33XFEC-ADING-MKM (30.11.2022)
 2. БИО ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Чешиново, Чешиново-Облешево – ФЕЦ БИО ЕНЕРЏИ СОЛАР со EIC 33XBIO-ENERGY–C (30.11.2022)
 3. БИС ОИЛ ДОО Скопје – ФЕЦ БИС ОИЛ со EIC 33XBISOILSKOPJET (30.11.2022)
 4. Дојран Стил ДООЕЛ с.Николиќ Дорјан – ФЕЦ ДОЈРАН СТИЛ 1 со EIC 33XDOJRANSTEEL15 (30.11.2022)
 5. ЕУРОПАК увоз-извоз ДООЕЛ Струмица – ФЕЦ ЕУРОПАК со EIC 33XEUROPAKDOOELM (30.11.2022)
 6. КАРАОРМАН АД извоз-увоз Скопје – ФЕЦ КАРАОРМАН со EIC 33XKARAORMAN-AD1 (30.11.2022)
 7. КОЛЕВ СОЛАР ДОО Штип – ФЕЦ КАРАОРМАН 1 со EIC 33XKOLEV-SOLAR-M (30.11.2022)
 8. МАКС ДООЕЛ Струмица – ФЕЦ МАКС ПОГОН, ФЕЦ МАКС АДМИНИСТРАЦИЈА и ФЕЦ МАКС СТРУМИЧАНКА со EIC 33XMAKSPOGONI123 (30.11.2022)
 9. МЕСНА ИНДУСТРИЈА И КЛАНИЦА СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО СВЕТИ НИКОЛЕ – ФЕЦ МИК СВЕТИ НИКОЛЕ со EIC 33XMIKSVNIKOLE-6 (30.11.2022)
 10. МК ЗЕН ДОО Штип – ФЕЦ ЗЕН СОЛАР со EIC 33XMKZENSOLAR17A (30.11.2022)
 11. МОДЕНА ДООЕЛ Штип – ФЕЦ МОДЕНА со EIC 33XMKMODENA2019S (30.11.2022)
 12. ПОДГОРКА с.Подгорци Струга ДООЕЛ – ФЕЦ ПОДГОРКА СОЛАР со EIC 33XPODGORKASOL-5 (30.11.2022)
 13. ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт импорт Скопје – ФЕЦ ПОЛИЕСТЕРДЕЈ 1 И 2 со EIC 33XPOLYESTERDAY3 (30.11.2022)
 14. ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт импорт Скопје – ФЕЦ ПОЛИЕСТЕРДЕЈ И ПОЛИЕСТЕРДЕЈ 3 со EIC 33XPOLIESTERDEJX (30.11.2022)
 15. ПРЕСПА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ с.Љубојно, Ресен – ФЕЦ ПРЕСПА ЕНЕРЏИ со EIC 33XPRESPAENERGY6 (30.11.2022)
 16. РОЈАЛ ХОУСЕ ГРОУП ДОО увоз-извоз Скопје – ФЕЦ БИГ БОКС со EIC 33XROJAL-HOUSE-8 (30.11.2022)
 17. СОЛАР СПЕКТАР АГ ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ СОЛАР СПЕКТАР со EIC 33XSOLARSPEKTARQ (30.11.2022)
 18. ТД КУЛИ, Лилјана Мариновска, Прилеп ДООЕЛ – ФЕЦ КУЛИ СОЛАР со EIC 33XKULIDOOEL-MKE (30.11.2022)
 19. ФЕЦ ВОЈШАНЦИ СОЛАР – ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје со EIC 33XEVNELEKTRVOJU (30.11.2022)
 20. ВИНИ ФАРМА ДОО н.м Илинден, Илинден – ФЕЦ ВИНИ ФАРМА со EIC 33XFECVINIFARMAH (07.12.2022)
 21. А.Б.НОВОСЕЛСКИ ДОО Струмица – ФЕЦ АБ НОВОСЕЛСКИ со EIC 33XABNOVOSELSKIV (31.12.2022)
 22. АГРОГРУП-ВНМ ДООЕЛ СТРУМИЦА со EIC 33XAGROGRUP-VNM2 (31.12.2022)
 23. АГРОФИЛА ДООЕЛ Штип – ФЕЦ АГРОФИЛА СОЛАР со EIC 33XAGROFILLA-MKS (31.12.2022)
 24. АД АГРОЛОЗАР с.Хамзали, Босилово – ФЕЦ АГРОЛОЗАР со EIC 33XFECAGROLOZARZ (31.12.2022)
 25. АДР ЦЕНТРУМ ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ АДР со EIC 33XADR-CENTRUM-X (31.12.2022)
 26. АДРИЈУС ДОО увоз-извоз с. Глумово Сарај – ФЕЦ АДРИЈУС со EIC 33XFEC-ADRIJUS-M (31.12.2022)
 27. АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово – МХЕЦ ВЕЈАЧКА со EIC 33XAKHIDRO2016-P (31.12.2022)
 28. АКВА ЛЕНД ДОО с.Чифлик, Демир Капија – ФЕЦ АКВА ЛЕНД со EIC 33XFEC-AKVALENDR (31.12.2022)
 29. АКТИВА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Штип – ФЕЦ АКТИВА СОЛАР со EIC 33XAKTIVA-SOLARP (31.12.2022)
 30. АЛБАТРОС ДОО Штип – ФЕЦ АЛБАТРОС со EIC 33XFEC-ALBATROSY (31.12.2022)
 31. АЛЕКС-3 ДООЕЛ Кочани – ФЕЦ АЛЕКС 3 со EIC 33XALEKSKOCANI-9 (31.12.2022)
 32. АЛЕКСАНДАР-98 ДООЕЛ Кочани – ФЕЦ АЛЕКСАНДАР 98 со EIC 33XALEKSANDAR989 (31.12.2022)
 33. АЛ-МАКС ДОО Струмица – ФЕЦ АЛ МАКС со EIC 33XFECALMAKSDOOI (31.12.2022)
 34. АЛУНИКО ДООЕЛ Штип – АЛУНИКО СОЛАР со EIC 33XALUNIKOSOL–E (31.12.2022)
 35. АНИ-ЕНЕРГЕТИК ДОО Тетово – МХЕЦ ГАБРОВСКА РЕКА со реф.бр. 104 со EIC 33XANIENERGETIK0 (31.12.2022)
 36. АНКАС КОМПАНИ ДООЕЛ Кочани – ФЕЦ АНКАС со EIC 33XANKASKOMPANIV (31.12.2022)
 37. БАЏО ДООЕЛ Богданци – ФЕЦ БАЏО-СОЛАР со EIC 33XBADZO-SOLARS5 (31.12.2022)
 38. БАШКИМ-ТУРС ДООЕЛ експорт-импорт с.Теново-Брвеница – ФЕЦ СТЕНЧЕ 1 со EIC 33XBASHKIMTOURS6 (31.12.2022)
 39. БЕТАШПЕД ДОО увоз-извоз Илинден – ФЕЦ БЕТАШПЕД СОЛАР со EIC 33XFECBETASOLARS (31.12.2022)
 40. БИГМАК ДОО Скопје – ФЕЦ БИГМАК со EIC 33XFECBIGMAK-MKL (31.12.2022)
 41. БИОР ЕНЕРГИ ДОО експорт-импорт Тетово – МХЕЦ РЕКА ЛИСЕЧКА – РЕЧИЦА 2 со EIC 33XBIORENERGI-2C (31.12.2022)
 42. БРАКО ДОО увоз-извоз Велес – ФЕЦ БРАКО 1 со EIC 33XFEC-BRAKO-1-3 (31.12.2022)
 43. БРАТСТВО ИНОХ ДОО Охрид – ФЕЦ БРАТСТВО со EIC 33XBRATSTVOINOX3 (31.12.2022)
 44. БУЧЕН КОЗЈАК ДОО Куманово – ФЕЦ БУЧЕН КОЗЈАК со EIC 33XBUCENKOZJAK-Q (31.12.2022)
 45. В и Е експорт-импорт ДООЕЛ Штип – ФЕЦ АМЗАБЕГОВО СОЛАР 1 со EIC 33XVIESOLAR2022D (31.12.2022)
 46. ВАБО експорт-импорт ДООЕЛ Штип – ФЕЦ ВАБО СОЛАР со EIC 33XVABODOOEL-MKD (31.12.2022)
 47. ВАНЕ КОМЕРЦ 2000 ДООЕЛ с. Градско Балдовци Струмица – ФЕЦ ВАНЕ СОЛАР со EIC 33XVANEKOMERCSR3 (31.12.2022)
 48. ВЕТЕКС АД Велес – ФЕЦ ВЕТЕКС со EIC 33XVETEKSSOLAR1X (31.12.2022)
 49. ВИТАМИНКА АД Прилеп – ФЕЦ ВИТАМИНКА 1 и ФЕЦ ВИТАМИНКА 2 со EIC 33XVITAMINKA1-2N (31.12.2022)
 50. ГМ СУПОРТ ДООЕЛ Тетово – ФЕЦ ГМ СУПОРТ СОЛАР со EIC 33XGM-SUPORT-MKP (31.12.2022)
 51. ГОИВА ДОО експорт-импорт Скопје – ФЕЦ ГОИВА СОЛАР со EIC 33XFECGOIVASOL-2 (31.12.2022)
 52. ГОРНО БЕЛИЧКИ ИЗВОРИ ДОО Скопје – МХЕЦ БЕЛИЦА 1 и МХЕЦ БЕЛИЦА 2 со EIC 33XGORNOBELICKIS (31.12.2022)
 53. ГРАНЕКСПОРТ ДОО Скопје – ФЕЦ ГРАНЕКСПОРТ СОЛАР со EIC 33XGRANEX-PV-01X (31.12.2022)
 54. ГРИНСОЛАР ЈУГ ДОО Скопје – ФЕЦ ГРИНСОЛАР ЈУГ со EIC 33XGRINSOLARJUGH (31.12.2022)
 55. ГФЛАВОУРС ДОО с.Ржаничино, Петровец – ФЕЦ ГФЛАВОУРС со EIC 33FECGFLAVOURS0 (31.12.2022)
 56. ДАМЈАНОВ А.Д ДООЕЛ експорт-импорт Делчево – ФЕЦ СОНЦЕ со EIC 33XSONCEDOOELMKN (31.12.2022)
 57. ДАНИТЕКС ДОО Кочани – ФЕЦ – ДАНИТЕКС со EIC 33XDANITEX2022-J (31.12.2022)
 58. ДАТА РЕСУРСИ ДОО Струмица – ФЕЦ ДАТА РЕСУРСИ со EIC 33XDATARESURSI-1 (31.12.2022)
 59. “ДАТАПОНС ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ ДАТАПОНС СОЛАР со EIC 33XFECDATAPONS-J
  (31.12.2022)”
 60. ДЕ-КА ДООЕЛ Демир Капија – ФЕЦ ДЕКА 23 со EIC 33XDEKADEMIRK23V (31.12.2022)
 61. ДЕ-КА ДООЕЛ Демир Капија – ФЕЦ ДЕКА 24 со EIC 33XDEKADEMIRK24T (31.12.2022)
 62. ДЕ-КА ДООЕЛ Демир Капија – ФЕЦ ДЕКА 25 со EIC 33XDEKADEMIRK25R (31.12.2022)
 63. ДИМ-МТ ДОО Скопје – ФЕЦ ДИМ-МТ со EIC 33XFEC-DIM-MT–W (31.12.2022)
 64. ДОМОТЕКС ДОО Скопје – ФЕЦ ДОМОТЕКС СОЛАРПАРК 1 со EIC 33XFEC-DOMOTEKSY (31.12.2022)
 65. ДООЕЛ СТЕЊЕТЕКС с. Стење – Ресен – ФЕЦ СТЕЊЕТЕКС со EIC 33XSTENJETEKSXXT (31.12.2022)
 66. ДПТУ ДЕНИ КОМПАНИ ДОО Струмица – ФЕЦ ДЕНИ КОМПАНИ со EIC 33XDENIKOMPANI-P (31.12.2022)
 67. ДПТУ КИСИ-ЛОГИСТИК-КС ДООЕЛ Струмица – ФЕЦ КИСИ-ЛОГИСТИК СОЛАР со EIC 33XKISILOGISTIK9 (31.12.2022)
 68. ЃЕРМАН-ИГРИ увоз-извоз ДООЕЛ Македонски Брод – ФЕЦ ЃЕРМАН СОЛАР со EIC 33XFEC-GERMANIG5 (31.12.2022)
 69. ЕАМ ДОО Штип – ФЕЦ ЕАМ со EIC 33XEAMDOOSTIPDP8 (31.12.2022)
 70. ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО Охрид – ФЕЦ ЕКО ШПАР со EIC 33XFEC-EKO-SPAR1 (31.12.2022)
 71. ЕКОПОР ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ ЕКОПОР со EIC 33XEKOPORDOOEL-A (31.12.2022)
 72. Електро Шарри ДООЕЛ с.Требош, Желино со EIC 33XELEKTROSHARRQ (31.12.2022)
 73. ЕЛ-ЕНЕРЏИ ДОО Кавадарци – ФЕЦ ГАРНИКОВО со EIC 33XFECGARNIKOVOO (31.12.2022)
 74. ЕЛ-ЕНЕРЏИ ДОО Кавадарци – ФЕЦ СТРАГОВО 1 со EIC 33XFECSTRAGOVO13 (31.12.2022)
 75. ЕЛ-ЕНЕРЏИ ДОО Кавадарци – ФЕЦ СТРАГОВО 2 со EIC 33XFECSTRAGOVO21 (31.12.2022)
 76. ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт с.Теново-Брвеница – ФЕЦ ТЕНОВО 1 со EIC 33XENERGO-R-DOOE (31.12.2022)
 77. ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт с.Теново-Брвеница – ФЕЦ ТЕНОВО 2 со EIC 33XFEC-TENOVO2-P (31.12.2022)
 78. ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт с.Теново-Брвеница – ФЕЦ ТЕНОВО 3 со EIC 33XFEC-TENOVO3-M (31.12.2022)
 79. ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт с.Теново-Брвеница – ФЕЦ ТЕНОВО 4 со EIC 33XFEC-TENOVO4-J (31.12.2022)
 80. Земјоделската задруга ЕДИНСТВО с. Челопек – ФЕЦ КЛАНИЦА со EIC 33XZZEDINSTVO-1L (31.12.2022)
 81. Земјоделската задруга ЕДИНСТВО с. Челопек – ФЕЦ ЧЕЛОПЕК ФАРМА со EIC 33XZZEDINSTVO-2J (31.12.2022)
 82. ЗОЈА СОЛАР ДООЕЛ Берово – ФЕЦ ЗОЈА СОЛАР со EIC 33XZOJASOLAR-MKL (31.12.2022)
 83. ЗОКО-ХАРТ ДООЕЛ Таринци, Карбинци – ФЕЦ ЗОКО-ХАРТ со EIC 33XFEC-ZOKOHARTE (31.12.2022)
 84. ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје – МХЕЦ МАРКОВА РЕКА со реф. бр. 143 со EIC 33XINDIGOHIDRO-Q (31.12.2022)
 85. ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје – МХЕЦ МАРКОВА РЕКА со реф. бр. 144 со EIC 33XHECINDIGO144S (31.12.2022)
 86. ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје – МХЕЦ МАРКОВА РЕКА со реф. бр. 145 со EIC 33XINDIGO-HIDROJ (31.12.2022)
 87. ИНЕКС ДРИМ АД Струга – ФЕЦ ИНЕКС ДРИМ со EIC 33XINEXDRIM2022N (31.12.2022)
 88. ИНФОМЕДИА СИСТЕМИ Филип ДООЕЛ увоз-извоз Скопје – ФЕЦ ИНФОМЕДИА СИСТЕМИ со EIC 33XFECINFOMEDIAJ (31.12.2022)
 89. ИСТОК-МЕРМЕР увоз-извоз ДООЕЛ с.Долни Подлог Кочани со EIC 33XISTOK-MERMERT (31.12.2022)
 90. ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје – КП 1515/19 со EIC 33XJOANSOLAR-19O (31.12.2022)
 91. ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје – КП 1515/28 со EIC 33XJOANSOLAR-28N (31.12.2022)
 92. ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје – КП 1523/1 со EIC 33XJOANSOLAR-1-7 (31.12.2022)
 93. ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје – КП 1525,1524,1523/2 со EIC 33XJOANSOLAR-2-4 (31.12.2022)
 94. ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје – КП 1529/1 со EIC 33XJOANSOLAR-113 (31.12.2022)
 95. ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје – КП 1529/2 со EIC 33XJOANSOLAR-22Z (31.12.2022)
 96. ЈУС МБ ДООЕЛ с.Сарај, Скопје – ФЕЦ ЈУС МБ со EIC 33XJUS-MB-2021-G (31.12.2022)
 97. ЈУ-СМ ДООЕЛ експорт-импорт с.Гургурница-Брвеница – ФЕЦ ЈУ-СМ со EIC 33XFEC-JU-SM-MKQ (31.12.2022)
 98. КЕР-АЗ ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ КЕР-АЗ со EIC 33XFEC-KER-AZ–2 (31.12.2022)
 99. КИТ-ГО ДООЕЛ Штип – ФЕЦ КИТ-ГО со EIC 33XKITGOSTIP001H (31.12.2022)
 100. КИТ-ГО ДООЕЛ Штип – ФЕЦ КИТ-ГО ВЕЛЕС СОЛАР со EIC 33XKITGOVELES01N (31.12.2022)
 101. КИТ-ГО ДООЕЛ Штип – ФЕЦ КИТ-ГО КУМАНОВО СОЛАР со EIC 33XKITGOKUMANOVC (31.12.2022)
 102. КИТ-ГО ДООЕЛ Штип – ФЕЦ КИТ-ГО СТРУМИЦА со EIC 33XKITGOSTRUMICX (31.12.2022)
 103. КОД ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје – ФЕЦ КОД со EIC 33XFEC-KOD-ENG-Y (31.12.2022)
 104. КОЖУВЧАНКА ДОО увоз-извоз Кавадарци – ФЕЦ КОЖУВЧАНКА со EIC 33XKOZUVCANKA013 (31.12.2022)
 105. КОЖУВЧАНКА ДОО увоз-извоз Кавадарци – ФЕЦ КОЖУВЧАНКА МРЕЖИЧКО со EIC 33XKOZUVCANKA021 (31.12.2022)
 106. КОЛЕВ СОЛАР ДОО Штип – ФЕЦ КАРАОРМАН 2 со EIC 33XKOLEV-SOLAR2G (31.12.2022)
 107. КРИВОГАШТАНИ-ПРОМЕТ увоз-извоз ДОО Прилеп – ФЕЦ КРИВОГАШТАНИ СОЛАР со EIC 33XKRIVOGASTANIY (31.12.2022)
 108. КРИСТИ-ЃК Крсте ДООЕЛ увоз извоз-Миравци – ФЕЦ КРИСТИ ЃК со EIC 33XFECKRISTI-GK2 (31.12.2022)
 109. ЛАБОД МАК ДОО Штип – ФЕЦ ЛАБОД МАК СОЛАР со EIC 33XFEC-LABODMAKN (31.12.2022)
 110. ЛАРС ДООЕЛ Штип – ФЕЦ ЛАРС 93KW со EIC 33XLARSDOO-20198 (31.12.2022)
 111. ЛАРС ДООЕЛ Штип – ФЕЦ ЛАРС ДРАГОЕВО 266KW со EIC 33XLARSDOOSHTIP4 (31.12.2022)
 112. ЛАРС ДООЕЛ Штип – ФЕЦ ЛАРС ЗРНОВЦИ со EIC 33XLARSZRNOVCI33 (31.12.2022)
 113. ЛЕДРА АГРО ДОО Гевгелија – ФЕЦ ЛЕДРА АГРО со EIC 33XLEDRA-SOLARAW (31.12.2022)
 114. ЛТДИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ ВИТАЧ 1 со EIC 33XFEC-VITAC-1-U (31.12.2022)
 115. ЛТДИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ ДЕБАРЦА со EIC 33XFEC-DEBARCA-B (31.12.2022)
 116. ЛТДИ СОЛАР ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ ВИТАЧ 2 со EIC 33XFEC-VITAC-2-R (31.12.2022)
 117. Македонски Телеком АД Скопје – ФЕЦ ТЕЛЕКОМ СОЛАР со EIC 33XTELEKOMSOLARQ (31.12.2022)
 118. МАКПЕТРОЛ АД Скопје – ФЕЦ МАКПЕТРОЛ СОЛАР 1 со EIC 33XMAKPETROLAD-R (31.12.2022)
 119. МАКПРОГРЕС ДОО Виница – ФЕЦ МАКПРОГРЕС со EIC 33XMAKPROGRESMKE (31.12.2022)
 120. МАНОВ СОЛАР ДООЕЛ Чешиново,Облешево – ФЕЦ Манов Солар со EIC 33XMANOVSOLAR16I (31.12.2022)
 121. МАРТЕКС Неделкоски Стојан ДООЕЛ Прилеп – ФЕЦ МАРТЕКС со EIC 33XMARTEKS-GOBOD (31.12.2022)
 122. МАХАГОНИ ДООЕЛ Куманово – ФЕЦ МАХАГОНИ СОЛАР со EIC 33XMAHAGONI20193 (31.12.2022)
 123. МЕРКУР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје – ФЕЦ МЕРКУР СОЛАР со EIC 33XMERKUR-SOLAR1 (31.12.2022)
 124. МЕТРО АД увоз-извоз Скопје – ФЕЦ МЕТРО ЌОЈЛИЈА 1 со EIC 33XFEC-METROAD18 (31.12.2022)
 125. МИРАНА ДООЕЛ Велес – ФЕЦ МИРАНА со EIC 33XFEC-MIRANA01P (31.12.2022)
 126. МИС ВАТО ДООЕЛ Батинци Студеничани – ФЕЦ ВАТО СОЛАР со EIC 33XMISVATOSOLAR6 (31.12.2022)
 127. МК СТОБИ АД Велес – ФЕЦ СТОБИ со EIC 33XMKSTOBIVELES6 (31.12.2022)
 128. МОНД ДОО Штип – ФЕЦ МОНД 1 – Штип со EIC 33XMOND1DOOSTIPY (31.12.2022)
 129. Н ЕНЕРЏИ-СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци – фЕЦ БОШАВИЦА со EIC 33XFENENERDZI-SN (31.12.2022)
 130. НИКОЛ-Б ДООЕЛ Василево – ФЕЦ НИКОЛ-Б со EIC 33XNIKOLBNIKOLBB (31.12.2022)
 131. НИКОМ ДОО увоз-извоз Кавадарци – ФЕЦ НИКОМ со EIC 33XNIKOM-SOLAR16 (31.12.2022)
 132. НОВТРЕНД ДООЕЛ Штип – ФЕЦ НОВТРЕНД СОЛАР со EIC 33XNOVTREND-SOL2 (31.12.2022)
 133. ОГРАЖДЕН АД Струмица – ФЕЦ ОГРАЖДЕН 237 и ФЕЦ ОГРАЖДЕН 74 со EIC 33XOGRAZDENNEMET (31.12.2022)
 134. ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Логоварди Битола – Биогасна централа Логоварди со EIC 33XPELAGONIJAE1K (31.12.2022)
 135. ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Логоварди Битола – Биогасна централа Породин со EIC 33XPELAGONIJAE2I (31.12.2022)
 136. ПОЛОТЕКС ДОО увоз-извоз Берово – ФЕЦ ПОЛОТЕКС и ФЕЦ ПОЛОТЕКС2 со EIC 33XPOLOTEKSPOLOC (31.12.2022)
 137. ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО Скопје – ФЕЦ СВИССЛИОН СК со EIC 33XSWISSLION-MKD (31.12.2022)
 138. ПРОКООП Љубица Иваноска ДООЕЛ Кичево – ФЕЦ ПРОКООП ЕНЕРЏИ со EIC 33XFEC-PROKOOP-E (31.12.2022)
 139. ПРОПОИНТ ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ ПРОПОИНТ СОЛАР со EIC 33XPROPOINTSOL-S (31.12.2022)
 140. САВЕЛО Драгољуб ДООЕЛ увоз-извоз Струмица – ФЕЦ САВЕЛО СОЛАР со EIC 33XSAVELO-SOLARI (31.12.2022)
 141. СА-МО БИОНАТУРА ДООЕЛ с.Блатец, Виница – ФЕЦ СА-МО БИОНАТУРА со EIC 33XSAMOBIODOOELL (31.12.2022)
 142. СВВСОНЦЕ ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ МАРЕНА 1 со EIC 33XFEC-MARENA1-T (31.12.2022)
 143. СВИССЛИОН – АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен – ФЕЦ СВИССЛИОН-АГРОПЛОД 1 со EIC 33XSL-AGROPLODRP (31.12.2022)
 144. СДА-ЈАВОР ДОО Струмица – ФЕЦ ГЛОБАЛ 1 со EIC 33XFEC-GLOBAL1-I (31.12.2022)
 145. СДА-ЈАВОР ДОО Струмица – ФЕЦ ГЛОБАЛ 2 со EIC 33XFEC-GLOBAL2-F (31.12.2022)
 146. СЕМАК ФЕШН КОМПАНИ КД-Штип – ФЕЦ СЕМАК СОЛАР со EIC 33XSEMACFASHIOND (31.12.2022)
 147. СИГУРНОСНО СТАКЛО АД Прилеп – ФЕЦ СИГУРНОСНО СТАКЛО 1 со EIC 33XFEC-SSTAKLO1Z (31.12.2022)
 148. СИМИТ ПЕТРОЛ ДООЕЛ увоз-извоз Велес – ФЕЦ СИМИТ ПЕТРОЛ со EIC 33XSIMIT-PETROL6 (31.12.2022)
 149. СОКО Горица ДООЕЛ Скопје со EIC 33XSOKO-GORICA-C (31.12.2022)
 150. СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валандово – ФЕЦ СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС со EIC 33XSOLAR-ENERGYS (31.12.2022)
 151. СОЛАР ПАРК ДОО Битола – ФЕЦ СОЛАР ПАРК ЛИСОЛАЈ со EIC 33XFECSOLARPARKP (31.12.2022)
 152. СОЛАР СПЕКТАР АГ ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ АМЗАБЕГОВО СОЛАР 2 со EIC 33XSOLARSPEKT2-W (31.12.2022)
 153. СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Валандово – ФЕЦ СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ со EIC 33XFEC-MAKSOL–P (31.12.2022)
 154. СПЕЦИЈАЛ-ПРОДУКТ ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ СПЕЦИЈАЛ СОЛАР со EIC 33XSPECIJALPRODY (31.12.2022)
 155. СТАР-ПАК-СМ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица – ФЕЦ СТАР ПАК – СОЛАР со EIC 33XSTAR-PAK-SM-L (31.12.2022)
 156. СТУДЕНЧИЦА МАЛИ ХИДРО ДОО Скопје – МХЕЦ ДРУГОВО со EIC 33XHESTUDENCICAS (31.12.2022)
 157. СУНИЛЕНС ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ СУНИЛЕНС со EIC 33XSUNILENS-PVS4 (31.12.2022)
 158. ТИМ-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ ТИМ СОЛАР 1 со EIC 33XTIM-SOLAR-1-K (31.12.2022)
 159. ТМ ДОО Штип – ФЦ ТМ со EIC 33XTMPROIZ-STIP1 (31.12.2022)
 160. УНИ АГРО увоз-извоз ДОО Велес – ФЕЦ УНИ АГРО – силоси со EIC 33XUNIAGRO-MLINX (31.12.2022)
 161. УНИ АГРО увоз-извоз ДОО Велес – ФЕЦ УНИ АГРО – управна зграда со EIC 33XUNI-AGRO-NS-H (31.12.2022)
 162. УНИКАТ 2017 ДОО Охрид – ФЕЦ УНИКАТ 2017 со EIC 33XUNIQUE-PV-01B (31.12.2022)
 163. ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДОО с. Раброво, Валандово – ФЕЦ ФАНСИ 1-2-3 со EIC 33XFANSI-KORNERJ (31.12.2022)
 164. ФАРМА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје – ФЕЦ ФАРМА ТРЕЈД СОЛАР со EIC 33XFARMATREJDSK4 (31.12.2022)
 165. ФИКО-ПЛАСТ ДОО Струмица – ФЕЦ ФИКО ПЛАСТ со EIC 33XFIKO-PLASTMKY (31.12.2022)
 166. ФИКО-ПЛАСТ увоз-извоз ДОО Струмица – ФЕЦ ФИКО-ПЛАСТ 2 со EIC 33XFIKOPLASTDOOV (31.12.2022)
 167. Фото Волтажен Парк ДОО Струмица со EIC 33XFEC-FOTON-VPU (31.12.2022)
 168. ФУНГИ ФЛОРА ДООЕЛ Радовиш – ФЕЦ ФУНГИ ФЛОРА со EIC 33XFUNGIFLORA22D (31.12.2022)
 169. ХЕМИПРОМ увоз-извоз ДОО Свети Николе – ФЕЦ МЛЕКАРА НИКОЛОВИ со EIC 33XFEC-HEMIPROM8 (31.12.2022)
 170. ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје – МХЕЦ КАЛИН КАМЕН 1 со EIC 33XKALINKAMEN1-V (31.12.2022)
 171. ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје – МХЕЦ КАЛИН КАМЕН 2 со EIC 33XKALINKAMEN2-S (31.12.2022)
 172. ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје – МХЕЦ СТАНЕЧКА РЕКА 1 со EIC 33XSTANECHKA-1-V (31.12.2022)
 173. ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје – МХЕЦ СТАНЕЧКА РЕКА 2 со EIC 33XSTANECHKA-2-S (31.12.2022)
 174. ХОЛМА ДООЕЛ Струмица – ФЕЦ ХОЛМА со EIC 33XFECHOLMA-MK-2 (31.12.2022)
 175. ЦВЕТКОВСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ с. Сиричино, Јегуновце – ФЕЦ ЦВЕТКОВСКИ КОМПАНИ со EIC 33XCVETKOVSKIMKS (31.12.2022)
 176. ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје – ФЕЦ ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 1 со EIC 33XFVECENTRAL01D (31.12.2022)
 177. ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје – ФЕЦ ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 2 со EIC 33XFVECENTRAL02B (31.12.2022)
 178. ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје – ФЕЦ ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 3 со EIC 33XFVECENTRAL039 (31.12.2022)
 179. ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје – ФЕЦ ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 4 со EIC 33XFVECENTRAL047 (31.12.2022)
 180. ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје – ФЕЦ ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 5 со EIC 33XFVECENTRAL055 (31.12.2022)
 181. ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје – ФЕЦ ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 6 со EIC 33XFVECENTRAL063 (31.12.2022)
 182. ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје – ФЕЦ ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 7 со EIC 33XFVECENTRAL071 (31.12.2022)
 183. ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје – ФЕЦ ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 8 со EIC 33XFVECENTRAL8-U (31.12.2022)
 184. ЦЕРМАТ увоз-извоз ДОО Битола – ФЕЦ ЦЕРМАТ СОЛАР со EIC 33XCERMAT-SOLARG (31.12.2022)
 185. ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје – МХЕЦ ПЕНА 407 со EIC 33XCMMENERGYMK-H (31.12.2022)
 186. ЏСП АКТУЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје – ФЕЦ ЏСП АКТУЕЛ со EIC 33XJSPAKTUEL-MKG (31.12.2022)
 187. ШАЛАЈКО М ДОО с.Негорци Гевгелија – ФЕЦ ШАЛАЈКО М со EIC 33XSHALAJKO2019Z (31.12.2022)
 188. БИАНА ШУС ДОО увоз-извоз Куманово – ФЕЦ БИАНА ШУС со EIC 33XFECBIANASHUSL (31.01.2023)
 189. ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци – ФЕЦ ТИКВЕШ СОЛАР 1 со EIC 33XTIKVESSOLAR1V (31.01.2023)
 190. ЕКСИМ-КОМЕРЦ ДОО Скопје – ФЕЦ ЕКСИМ ПАУЕР-ГОСТИВАР со EIC 33XEKSIMGV-2021F (31.01.2023)
 191. ИНТЕР-ЕКСПОРТ ДОО Струмица – ФЕЦ ИНТЕР-ЕКСПОРТ 1 и 2 со EIC 33XINTEREKSPORT6 (31.01.2023)
 192. ЈАКОМО ТЕХНОЦЕНТАР ДООЕЛ Крива Паланка – ФЕЦ ЈАКОМО со EIC 33XFEC-JAKOMO–0 (31.01.2023)
 193. КОЈАКОНЕЈА ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ КОЈАКОНЕЈА СОЛАР со EIC 33XKOJAKONEJAMKO (31.01.2023)
 194. КРИН КГ ДОО Прилеп – ФЕЦ КРИН СОЛАР со EIC 33XKRIN-KG-PV01Y (31.01.2023)
 195. ЛЕТПРОМ Летка ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци – ФЕЦ ЛЕТПРОМ СОЛАР со EIC 33XLETPROMSOLARH (31.01.2023)
 196. МАКТОИС ДОО увоз-извоз с.Лешок, Теарце – ФЕЦ МАКТОИС со EIC 33XMAKTOIS-DOO-5 (31.01.2023)
 197. МГИ ЕНЕРГЕТИКА ДОО Скопје – ФЕЦ МГИ СОЛАР со EIC 33XFEC-MGISOLARD (31.01.2023)
 198. МЕБЕЛ ТРЕЈД ДОО Виница – ФЕЦ МЕБЕЛ ТРЕЈД со EIC 33XFEC-TRESKA–6 (31.01.2023)
 199. ПЕТРОВ СОЛАР ДОО Кавадарци – ФЕЦ ПЕТРОВ СОЛАР 2 со EIC 33XPETROVSOLAR2U (31.01.2023)
 200. САНОТЕЛ ДООЕЛ Велес – ФЕЦ САНОТЕЛ со EIC 33XSANOTEL-MKD-L (31.01.2023)
 201. СКУРА ЕНЕРГИ ДООЕЛ с.Џепчиште Тетово – ФЕЦ СКУРА со EIC 33XSKURAENERGY17 (31.01.2023)
 202. СТЕЛ-ИМПЕКС ДООЕЛ Штип – ФЕЦ СТЕЛ ИМПЕКС СОЛАР со EIC 33XSTELIMPEKSMK7 (31.01.2023)
 203. СУН ЕНЕРЃИ ДОО с.Слатино, Теарце – ФЕЦ СУН ЕНЕРЃИ со EIC 33XFATJONVALIDR5 (31.01.2023)
 204. ТРИТЕКС ТРЕЈД ДОО Прилеп – ФЕЦ ТРИТЕКС и ФЕЦ ТРИТЕКС 2 со EIC 33XTRITEKSTREJDR (31.01.2023)
 205. ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт с.Теново-Брвеница – ФЕЦ ТЕНОВО 5 со EIC 33XFEC-TENOVO5-G (28.02.2023)
 206. ОЛИМПИА МОТОРС ДОО увоз-извоз Скопје – ФЕЦ ОЛИМПИА ЕНЕРЏИ и ФЕЦ СТАРТ ЕНЕРЏИ со EIC 33XOLYMPIASTARTK (28.02.2023)
 207. ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ ЕВН-МАВРОВО со EIC 33XEVNELEKTRMAVA (31.03.2023)
 208. ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ ДОЛАНИ СОЛАР со EIC 33XEVNELEKTRDOLO (31.03.2023)
 209. АГРО ГАМА ДОО увоз извоз Василево – ФЕЦ АГРО ГАМА со EIC 33XAGROGAMA2016A (31.03.2023)
 210. ЦЕНТРО-ФРУТА ДООЕЛ Виница – ФЕЦ ЦЕНТРО ФРУТА со EIC 33XCENTROFRUTA1K (30.06.2023)
 211. БОСС-ЧЕВЛИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово – ФЕЦ БОСС ЧЕВЛИ со EIC 33XFECBOSSCEVLIM (30.06.2023)
 212. АКТИВА ДОО Штип – ФЕЦ АКТИВА 1 со EIC 33XFEC-AKTIVA1-G (30.06.2023)
 213. ЕЛИНА ДООЕЛ Штип – ФЕЦ ЕЛИНА СОЛАР со EIC 33XELINA-FVC-012 (30.06.2023)
 214. ММЦ ПРОГРЕС ДООЕЛ Делчево – ФЕЦ ММЦ ПРОГРЕС со EIC 33XMMC-PROGRES-F (30.06.2023)
 215. Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ Кочани – ФЕЦ ЕВРОПА 92 со EIC 33XPECEVROPA92-Y (30.06.2023)
 216. КВАЛИТЕТ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово – ФЕЦ КВАЛИТЕТ ПРОМ СОЛАР со EIC 33XKVALITETPROMV (30.06.2023)
 217. ФАМ МОДЕ ДООЕЛ Штип – ФЕЦ ФАМ МОДЕ со EIC 33XFAMMODESOLARE (30.06.2023)
 218. БИМФООД ДОО експорт-импорт Прилеп со EIC 33XBIMFOODSOLARX (30.06.2023)
 219. ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци – ФЕЦ ИГМ Цинкара, ФЕЦ ИГМ 2, ИГМ 3 и ФЕЦ ИГМ НОВА со EIC 33XIGM-TREJD-01X (30.06.2023)
 220. САЈА 21 ДООЕЛ увоз-извоз Велес – ФЕЦ САЈА 21 со EIC 33XSAJA21-VELES8 (30.06.2023)
 221. ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци – ФЕЦ ИГМ-Г, ФЕЦ ИГМ 5, ФЕЦ МАКАЗА и ABCDE со EIC 33XIGM-TREJD-02V (30.06.2023)
 222. САЈА 21 ДООЕЛ увоз-извоз Велес – ФЕЦ Саја 21 (45,92kW) со EIC 33XSAJA21VELES-6 (30.06.2023)
 223. АД ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ Заштитно друштво Битола – ФЕЦ ФУСТЕЛАРКО БОРЕЦ со EIC 33XFUSTELARKO214 (30.06.2023)
 224. ДПТУ ЕЛСА-ЕС ДООЕЛ експорт-импорт Велес – ФЕЦ ЕЛСА-ЕС СОЛАР со EIC 33XELSA-ESDOOELZ (30.06.2023)
 225. ВИЧИШКИ КОМЕРЦ Долорес ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ ВИЧИШКИ КОМЕРЦ со EIC 33XFECVICISKIMKU (30.06.2023)
 226. АГ & БМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Муртино Струмица – ФЕЦ АГ БМ со EIC 33XAGIBMDOOELXXS (30.06.2023)
 227. ИНТЕГРАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово – ФЕЦ ИНТЕГРАЛ со EIC 33XINTEGRAL89TEN (30.06.2023)
 228. АРИЉЕМЕТАЛ ДОО Скопје – ФЕЦ АРИЉЕМЕТАЛ со EIC 33XBOMETALGROUP8 (30.06.2023)
 229. ГЕРМА СОЛАР експорт-импорт ДООЕЛ Тетово, Друштво за трговија, проектирање, градежништво и услуги со EIC 33X123456789101J (30.06.2023)
 230. МК ТИ-СТАЈЛ ДООЕЛ Штип – ФЕЦ МК ТИ-СТАЈЛ СОЛАР со EIC 33XMKTISTYLE019Y (30.06.2023)

ажурирано 06.07.2023

ИЗВЕСТУВАЊА

ОДЛУКА ЗА СУСПЕНЗИЈА НА УЧЕСНИК НА ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – БЛЕСМ ПОУЕР ПЛУС ДОО СКОПЈЕ – снабдувач со електрична енергија (на ден 29.12.2023г) за период од 01.01.2024-30.06.2024 година

Врз основа на Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен...

Pin It on Pinterest

Share This