Список на производители кои се интегрирале во ВИРТУЕЛЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ на електрична енергија заклучно со 31.01.2023 година

29.12.2022 | Известувања

 1. А.Б.НОВОСЕЛСКИ ДОО Струмица – ФЕЦ АБ НОВОСЕЛСКИ
 2. АГРОГРУП-ВНМ ДООЕЛ СТРУМИЦА
 3. АГРОФИЛА ДООЕЛ Штип – ФЕЦ АГРОФИЛА СОЛАР
 4. АД АГРОЛОЗАР с.Хамзали, Босилово – ФЕЦ АГРОЛОЗАР
 5. АДИНГ АД Скопје – ФЕЦ АДИНГ
 6. АДР ЦЕНТРУМ ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ АДР
 7. АДРИЈУС ДОО увоз-извоз с. Глумово Сарај – ФЕЦ АДРИЈУС
 8. АК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово – МХЕЦ ВЕЈАЧКА
 9. АКВА ЛЕНД ДОО с.Чифлик, Демир Капија – ФЕЦ АКВА ЛЕНД
 10. АКТИВА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Штип – ФЕЦ АКТИВА СОЛАР
 11. АЛБАТРОС ДОО Штип – ФЕЦ АЛБАТРОС
 12. АЛЕКС-3 ДООЕЛ Кочани – ФЕЦ АЛЕКС 3
 13. АЛЕКСАНДАР-98 ДООЕЛ Кочани – ФЕЦ АЛЕКСАНДАР 98
 14. АЛ-МАКС ДОО Струмица – ФЕЦ АЛ МАКС
 15. АЛУНИКО ДООЕЛ Штип – АЛУНИКО СОЛАР
 16. АНИ-ЕНЕРГЕТИК ДОО Тетово – МХЕЦ ГАБРОВСКА РЕКА со реф.бр. 104
 17. АНКАС КОМПАНИ ДООЕЛ Кочани – ФЕЦ АНКАС
 18. БАЏО ДООЕЛ Богданци – ФЕЦ БАЏО-СОЛАР
 19. БАШКИМ-ТУРС ДООЕЛ експорт-импорт с.Теново-Брвеница – ФЕЦ СТЕНЧЕ 1
 20. БЕТАШПЕД ДОО увоз-извоз Илинден – ФЕЦ БЕТАШПЕД СОЛАР
 21. БИАНА ШУС ДОО увоз-извоз Куманово – ФЕЦ БИАНА ШУС
 22. БИГМАК ДОО Скопје – ФЕЦ БИГМАК
 23. БИО ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Чешиново, Чешиново-Облешево – ФЕЦ БИО ЕНЕРЏИ СОЛАР
 24. БИОР ЕНЕРГИ ДОО експорт-импорт Тетово – МХЕЦ РЕКА ЛИСЕЧКА – РЕЧИЦА 2
 25. БИС ОИЛ ДОО Скопје – ФЕЦ БИС ОИЛ
 26. БРАКО ДОО увоз-извоз Велес – ФЕЦ БРАКО 1
 27. БРАТСТВО ИНОХ ДОО Охрид – ФЕЦ БРАТСТВО
 28. БУЧЕН КОЗЈАК ДОО Куманово – ФЕЦ БУЧЕН КОЗЈАК
 29. В и Е експорт-импорт ДООЕЛ Штип – ФЕЦ АМЗАБЕГОВО СОЛАР 1
 30. ВАБО експорт-импорт ДООЕЛ Штип – ФЕЦ ВАБО СОЛАР
 31. ВАНЕ КОМЕРЦ 2000 ДООЕЛ с. Градско Балдовци Струмица – ФЕЦ ВАНЕ СОЛАР
 32. ВЕТЕКС АД Велес – ФЕЦ ВЕТЕКС
 33. ВИНАРСКА ВИЗБА-ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци – ФЕЦ ТИКВЕШ СОЛАР 1
 34. ВИНИ ФАРМА ДОО н.м Илинден, Илинден – ФЕЦ ВИНИ ФАРМА
 35. ВИТАМИНКА АД Прилеп – ФЕЦ ВИТАМИНКА 1 и ФЕЦ ВИТАМИНКА 2
 36. ГМ СУПОРТ ДООЕЛ Тетово – ФЕЦ ГМ СУПОРТ СОЛАР
 37. ГОИВА ДОО експорт-импорт Скопје – ФЕЦ ГОИВА СОЛАР
 38. ГОРНО БЕЛИЧКИ ИЗВОРИ ДОО Скопје – МХЕЦ БЕЛИЦА 1 и МХЕЦ БЕЛИЦА 2
 39. ГРАНЕКСПОРТ ДОО Скопје – ФЕЦ ГРАНЕКСПОРТ СОЛАР
 40. ГРИНСОЛАР ЈУГ ДОО Скопје – ФЕЦ ГРИНСОЛАР ЈУГ
 41. ГФЛАВОУРС ДОО с.Ржаничино, Петровец – ФЕЦ ГФЛАВОУРС
 42. ДАМЈАНОВ А.Д ДООЕЛ експорт-импорт Делчево – ФЕЦ СОНЦЕ
 43. ДАНИТЕКС ДОО Кочани – ФЕЦ – ДАНИТЕКС
 44. ДАТА РЕСУРСИ ДОО Струмица – ФЕЦ ДАТА РЕСУРСИ
 45. ДАТАПОНС ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ ДАТАПОНС СОЛАР
 46. ДЕ-КА ДООЕЛ Демир Капија – ФЕЦ ДЕКА 23
 47. ДЕ-КА ДООЕЛ Демир Капија – ФЕЦ ДЕКА 24
 48. ДЕ-КА ДООЕЛ Демир Капија – ФЕЦ ДЕКА 25
 49. ДИМ-МТ ДОО Скопје – ФЕЦ ДИМ-МТ
 50. Дојран Стил ДООЕЛ с.Николиќ Дорјан – ФЕЦ ДОЈРАН СТИЛ 1
 51. ДОМОТЕКС ДОО Скопје – ФЕЦ ДОМОТЕКС СОЛАРПАРК 1
 52. ДООЕЛ СТЕЊЕТЕКС с. Стење – Ресен – ФЕЦ СТЕЊЕТЕКС
 53. ДПТУ ДЕНИ КОМПАНИ ДОО Струмица – ФЕЦ ДЕНИ КОМПАНИ
 54. ДПТУ КИСИ-ЛОГИСТИК-КС ДООЕЛ Струмица – ФЕЦ КИСИ-ЛОГИСТИК СОЛАР
 55. ЃЕРМАН-ИГРИ увоз-извоз ДООЕЛ Македонски Брод – ФЕЦ ЃЕРМАН СОЛАР
 56. ЕАМ ДОО Штип – ФЕЦ ЕАМ
 57. ЕВЕРГРИН-ЕНЕРЏИ ДОО Охрид – ФЕЦ ЕКО ШПАР
 58. ЕКОПОР ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ ЕКОПОР
 59. ЕКСИМ-КОМЕРЦ ДОО Скопје – ФЕЦ ЕКСИМ ПАУЕР-ГОСТИВАР
 60. Електро Шарри ДООЕЛ с.Требош, Желино
 61. ЕЛ-ЕНЕРЏИ ДОО Кавадарци – ФЕЦ ГАРНИКОВО
 62. ЕЛ-ЕНЕРЏИ ДОО Кавадарци – ФЕЦ СТРАГОВО 1
 63. ЕЛ-ЕНЕРЏИ ДОО Кавадарци – ФЕЦ СТРАГОВО 2
 64. ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт с.Теново-Брвеница – ФЕЦ ТЕНОВО 1
 65. ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт с.Теново-Брвеница – ФЕЦ ТЕНОВО 2
 66. ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт с.Теново-Брвеница – ФЕЦ ТЕНОВО 3
 67. ЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт с.Теново-Брвеница – ФЕЦ ТЕНОВО 4
 68. ЕУРОПАК увоз-извоз ДООЕЛ Струмица – ФЕЦ ЕУРОПАК
 69. Земјоделската задруга ЕДИНСТВО с. Челопек – ФЕЦ КЛАНИЦА
 70. Земјоделската задруга ЕДИНСТВО с. Челопек – ФЕЦ ЧЕЛОПЕК ФАРМА
 71. ЗОЈА СОЛАР ДООЕЛ Берово – ФЕЦ ЗОЈА СОЛАР
 72. ЗОКО-ХАРТ ДООЕЛ Таринци, Карбинци – ФЕЦ ЗОКО-ХАРТ
 73. ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје – МХЕЦ МАРКОВА РЕКА со реф. бр. 143
 74. ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје – МХЕЦ МАРКОВА РЕКА со реф. бр. 144
 75. ИНДИГО ХИДРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје – МХЕЦ МАРКОВА РЕКА со реф. бр. 145
 76. ИНЕКС ДРИМ АД Струга – ФЕЦ ИНЕКС ДРИМ
 77. ИНТЕР-ЕКСПОРТ ДОО Струмица – ФЕЦ ИНТЕР-ЕКСПОРТ 1 и 2
 78. ИНФОМЕДИА СИСТЕМИ Филип ДООЕЛ увоз-извоз Скопје – ФЕЦ ИНФОМЕДИА СИСТЕМИ
 79. ИСТОК-МЕРМЕР увоз-извоз ДООЕЛ с.Долни Подлог Кочани
 80. ЈАКОМО ТЕХНОЦЕНТАР ДООЕЛ Крива Паланка – ФЕЦ ЈАКОМО
 81. ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје – КП 1515/19
 82. ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје – КП 1515/28
 83. ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје – КП 1523/1
 84. ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје – КП 1525,1524,1523/2
 85. ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје – КП 1529/1
 86. ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје – КП 1529/2
 87. ЈУС МБ ДООЕЛ с.Сарај, Скопје – ФЕЦ ЈУС МБ
 88. ЈУ-СМ ДООЕЛ експорт-импорт с.Гургурница-Брвеница – ФЕЦ ЈУ-СМ
 89. КАРАОРМАН АД извоз-увоз Скопје – ФЕЦ КАРАОРМАН
 90. КЕР-АЗ ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ КЕР-АЗ
 91. КИТ-ГО ДООЕЛ Штип – ФЕЦ КИТ-ГО
 92. КИТ-ГО ДООЕЛ Штип – ФЕЦ КИТ-ГО ВЕЛЕС СОЛАР
 93. КИТ-ГО ДООЕЛ Штип – ФЕЦ КИТ-ГО КУМАНОВО СОЛАР
 94. КИТ-ГО ДООЕЛ Штип – ФЕЦ КИТ-ГО СТРУМИЦА
 95. КОД ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје – ФЕЦ КОД
 96. КОЖУВЧАНКА ДОО увоз-извоз Кавадарци – ФЕЦ КОЖУВЧАНКА
 97. КОЖУВЧАНКА ДОО увоз-извоз Кавадарци – ФЕЦ КОЖУВЧАНКА МРЕЖИЧКО
 98. КОЈАКОНЕЈА ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ КОЈАКОНЕЈА СОЛАР
 99. КОЛЕВ СОЛАР ДОО Штип – ФЕЦ КАРАОРМАН 1
 100. КОЛЕВ СОЛАР ДОО Штип – ФЕЦ КАРАОРМАН 2
 101. КРИВОГАШТАНИ-ПРОМЕТ увоз-извоз ДОО Прилеп – ФЕЦ КРИВОГАШТАНИ СОЛАР
 102. КРИН КГ ДОО Прилеп – ФЕЦ КРИН СОЛАР
 103. КРИСТИ-ЃК Крсте ДООЕЛ увоз извоз-Миравци – ФЕЦ КРИСТИ ЃК
 104. ЛАБОД МАК ДОО Штип – ФЕЦ ЛАБОД МАК СОЛАР
 105. ЛАРС ДООЕЛ Штип – ФЕЦ ЛАРС 93KW
 106. ЛАРС ДООЕЛ Штип – ФЕЦ ЛАРС ДРАГОЕВО 266KW
 107. ЛАРС ДООЕЛ Штип – ФЕЦ ЛАРС ЗРНОВЦИ
 108. ЛЕДРА АГРО ДОО Гевгелија – ФЕЦ ЛЕДРА АГРО
 109. ЛЕТПРОМ Летка ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци – ФЕЦ ЛЕТПРОМ СОЛАР
 110. ЛТДИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ ВИТАЧ 1
 111. ЛТДИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ ДЕБАРЦА
 112. ЛТДИ СОЛАР ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ ВИТАЧ 2
 113. Македонски Телеком АД Скопје – ФЕЦ ТЕЛЕКОМ СОЛАР
 114. МАКПЕТРОЛ АД Скопје – ФЕЦ МАКПЕТРОЛ СОЛАР 1
 115. МАКПРОГРЕС ДОО Виница – ФЕЦ МАКПРОГРЕС
 116. МАКС ДООЕЛ Струмица – ФЕЦ МАКС ПОГОН, ФЕЦ МАКС АДМИНИСТРАЦИЈА и ФЕЦ МАКС СТРУМИЧАНКА
 117. МАКТОИС ДОО увоз-извоз с.Лешок, Теарце – ФЕЦ МАКТОИС
 118. МАНОВ СОЛАР ДООЕЛ Чешиново,Облешево – ФЕЦ Манов Солар
 119. МАРТЕКС Неделкоски Стојан ДООЕЛ Прилеп – ФЕЦ МАРТЕКС
 120. МАХАГОНИ ДООЕЛ Куманово – ФЕЦ МАХАГОНИ СОЛАР
 121. МГИ ЕНЕРГЕТИКА ДОО Скопје – ФЕЦ МГИ СОЛАР
 122. МЕБЕЛ ТРЕЈД ДОО Виница – ФЕЦ МЕБЕЛ ТРЕЈД
 123. МЕРКУР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје – ФЕЦ МЕРКУР СОЛАР
 124. МЕСНА ИНДУСТРИЈА И КЛАНИЦА СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО СВЕТИ НИКОЛЕ – ФЕЦ МИК СВЕТИ НИКОЛЕ
 125. МЕТРО АД увоз-извоз Скопје – ФЕЦ МЕТРО ЌОЈЛИЈА 1
 126. МИРАНА ДООЕЛ Велес – ФЕЦ МИРАНА
 127. МИС ВАТО ДООЕЛ Батинци Студеничани – ФЕЦ ВАТО СОЛАР
 128. МК ЗЕН ДОО Штип – ФЕЦ ЗЕН СОЛАР
 129. МК СТОБИ АД Велес – ФЕЦ СТОБИ
 130. МОДЕНА ДООЕЛ Штип – ФЕЦ МОДЕНА
 131. МОНД ДОО Штип – ФЕЦ МОНД 1 – Штип
 132. Н ЕНЕРЏИ-СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци – фЕЦ БОШАВИЦА
 133. НИКОЛ-Б ДООЕЛ Василево – ФЕЦ НИКОЛ-Б
 134. НИКОМ ДОО увоз-извоз Кавадарци – ФЕЦ НИКОМ
 135. НОВТРЕНД ДООЕЛ Штип – ФЕЦ НОВТРЕНД СОЛАР
 136. ОГРАЖДЕН АД Струмица – ФЕЦ ОГРАЖДЕН 237 и ФЕЦ ОГРАЖДЕН 74
 137. ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Логоварди Битола – Биогасна централа Логоварди
 138. ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Логоварди Битола – Биогасна централа Породин
 139. ПЕТРОВ СОЛАР ДОО Кавадарци – ФЕЦ ПЕТРОВ СОЛАР 2
 140. ПОДГОРКА с.Подгорци Струга ДООЕЛ – ФЕЦ ПОДГОРКА СОЛАР
 141. ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт импорт Скопје – ФЕЦ ПОЛИЕСТЕРДЕЈ 1 И 2
 142. ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт импорт Скопје – ФЕЦ ПОЛИЕСТЕРДЕЈ И ПОЛИЕСТЕРДЕЈ 3
 143. ПОЛОТЕКС ДОО увоз-извоз Берово – ФЕЦ ПОЛОТЕКС и ФЕЦ ПОЛОТЕКС2
 144. ПРЕСПА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ с.Љубојно, Ресен – ФЕЦ ПРЕСПА ЕНЕРЏИ
 145. ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО Скопје – ФЕЦ СВИССЛИОН СК
 146. ПРОКООП Љубица Иваноска ДООЕЛ Кичево – ФЕЦ ПРОКООП ЕНЕРЏИ
 147. ПРОПОИНТ ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ ПРОПОИНТ СОЛАР
 148. РОЈАЛ ХОУСЕ ГРОУП ДОО увоз-извоз Скопје – ФЕЦ БИГ БОКС
 149. САВЕЛО Драгољуб ДООЕЛ увоз-извоз Струмица – ФЕЦ САВЕЛО СОЛАР
 150. СА-МО БИОНАТУРА ДООЕЛ с.Блатец, Виница – ФЕЦ СА-МО БИОНАТУРА
 151. САНОТЕЛ ДООЕЛ Велес – ФЕЦ САНОТЕЛ
 152. СВВСОНЦЕ ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ МАРЕНА 1
 153. СВИССЛИОН – АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен – ФЕЦ СВИССЛИОН-АГРОПЛОД 1
 154. СДА-ЈАВОР ДОО Струмица – ФЕЦ ГЛОБАЛ 1
 155. СДА-ЈАВОР ДОО Струмица – ФЕЦ ГЛОБАЛ 2
 156. СЕМАК ФЕШН КОМПАНИ КД-Штип – ФЕЦ СЕМАК СОЛАР
 157. СИГУРНОСНО СТАКЛО АД Прилеп – ФЕЦ СИГУРНОСНО СТАКЛО 1
 158. СИМИТ ПЕТРОЛ ДООЕЛ увоз-извоз Велес – ФЕЦ СИМИТ ПЕТРОЛ
 159. СКУРА ЕНЕРГИ ДООЕЛ с.Џепчиште Тетово – ФЕЦ СКУРА
 160. СОКО Горица ДООЕЛ Скопје
 161. СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валандово – ФЕЦ СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС
 162. СОЛАР ПАРК ДОО Битола – ФЕЦ СОЛАР ПАРК ЛИСОЛАЈ
 163. СОЛАР СПЕКТАР АГ ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ АМЗАБЕГОВО СОЛАР 2
 164. СОЛАР СПЕКТАР АГ ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ СОЛАР СПЕКТАР
 165. СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Валандово – ФЕЦ СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ
 166. СПЕЦИЈАЛ-ПРОДУКТ ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ СПЕЦИЈАЛ СОЛАР
 167. СТАР-ПАК-СМ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица – ФЕЦ СТАР ПАК – СОЛАР
 168. СТЕЛ-ИМПЕКС ДООЕЛ Штип – ФЕЦ СТЕЛ ИМПЕКС СОЛАР
 169. СТУДЕНЧИЦА МАЛИ ХИДРО ДОО Скопје – МХЕЦ ДРУГОВО
 170. СУН ЕНЕРЃИ ДОО с.Слатино, Теарце – ФЕЦ СУН ЕНЕРЃИ
 171. СУНИЛЕНС ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ СУНИЛЕНС
 172. ТД КУЛИ, Лилјана Мариновска, Прилеп ДООЕЛ – ФЕЦ КУЛИ СОЛАР
 173. ТИМ-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје – ФЕЦ ТИМ СОЛАР 1
 174. ТМ ДОО Штип – ФЦ ТМ
 175. ТРИТЕКС ТРЕЈД ДОО Прилеп – ФЕЦ ТРИТЕКС и ФЕЦ ТРИТЕКС 2
 176. УНИ АГРО увоз-извоз ДОО Велес – ФЕЦ УНИ АГРО – силоси
 177. УНИ АГРО увоз-извоз ДОО Велес – ФЕЦ УНИ АГРО – управна зграда
 178. УНИКАТ 2017 ДОО Охрид – ФЕЦ УНИКАТ 2017
 179. ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДОО с. Раброво, Валандово – ФЕЦ ФАНСИ 1-2-3
 180. ФАРМА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје – ФЕЦ ФАРМА ТРЕЈД СОЛАР
 181. ФЕЦ ВОЈШАНЦИ СОЛАР – ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје
 182. ФИКО-ПЛАСТ ДОО Струмица – ФЕЦ ФИКО ПЛАСТ
 183. ФИКО-ПЛАСТ увоз-извоз ДОО Струмица – ФЕЦ ФИКО-ПЛАСТ 2
 184. Фото Волтажен Парк ДОО Струмица
 185. ФУНГИ ФЛОРА ДООЕЛ Радовиш – ФЕЦ ФУНГИ ФЛОРА
 186. ХЕМИПРОМ увоз-извоз ДОО Свети Николе – ФЕЦ МЛЕКАРА НИКОЛОВИ
 187. ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје – МХЕЦ КАЛИН КАМЕН 1
 188. ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје – МХЕЦ КАЛИН КАМЕН 2
 189. ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје – МХЕЦ СТАНЕЧКА РЕКА 1
 190. ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје – МХЕЦ СТАНЕЧКА РЕКА 2
 191. ХОЛМА ДООЕЛ Струмица – ФЕЦ ХОЛМА
 192. ЦВЕТКОВСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ с. Сиричино, Јегуновце – ФЕЦ ЦВЕТКОВСКИ КОМПАНИ
 193. ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје – ФЕЦ ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 1
 194. ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје – ФЕЦ ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 2
 195. ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје – ФЕЦ ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 3
 196. ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје – ФЕЦ ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 4
 197. ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје – ФЕЦ ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 5
 198. ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје – ФЕЦ ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 6
 199. ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје – ФЕЦ ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 7
 200. ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ ДОО Скопје – ФЕЦ ЦЕНТРАЛ ИНВЕСТ 8
 201. ЦЕРМАТ увоз-извоз ДОО Битола – ФЕЦ ЦЕРМАТ СОЛАР
 202. ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје – МХЕЦ ПЕНА 407
 203. ЏСП АКТУЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје – ФЕЦ ЏСП АКТУЕЛ
 204. ШАЛАЈКО М ДОО с.Негорци Гевгелија – ФЕЦ ШАЛАЈКО М
  • ажурирано 26.01.2023
ИЗВЕСТУВАЊА

Pin It on Pinterest

Share This