За НАС

MEMO

Национален оператор на пазар на електрична енергија

;

НОВОСТИ

ПОСЛЕДНИ НОВОСТИ

Потпишан меморандум за спојување на пазарите ,,ден-однапред”

Операторот на електро-преносниот систем на Република Бугарија EAD (ESO), Операторот на електро-преносниот систем на...

Одлука за преземање на балансна одговорност, ЕДС – МАКСТИЛ 01.12.2018-31.12.2018г

Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-8614 од 16.11.2018г од Балансно одговорната страна Енерџи Диливери Солушнс...

Известување за престанок на важност на Договори за учество на пазар на ел.енергија на ден 31.07.2019г

Согласно член 30 став (1) и (2) од Правилата за пазар на електрична енергија, ОПЕЕ АД МЕПСО известува дека на ден...

MEMO стана член на европската асоцијацијата на европски берзи на електрична енергија

Националниот оператор на пазар на електрична енергија (МЕМО) стана асоцијативен член на европската асоцијација...

ЗА МЕМО

Националниот оператор на пазар на електрична енергија – МЕМО ДООЕЛ, Скопје е основан во август 2018 година како резултат на донесување на нов Закон за енергетика кој стапи на сила истата година. МЕМО е компанија во целосна сопственост на Операторот на електро-преносниот систем во Република Северна Македонија – А.Д. МЕПСО..

Согласно Одлуката на Владата на РСМ донесена во септември 2020 година, МЕМО се назначува и за Оператор на организираниот пазар на електрична енергија. По ова, започнува со спроведување на активности за исполнување на потребните технички услови со цел воспоставување на организиран пазар на електрична енергија во Република Северна Македонија.

НОВОСТИ И ИЗВЕСТУВАЊА

Pin It on Pinterest