Потпишан меморандум за спојување на пазарите ,,ден-однапред”

Потпишан меморандум за спојување на пазарите ,,ден-однапред”

Операторот на електро-преносниот систем на Република Бугарија EAD (ESO), Операторот на електро-преносниот систем на Република Северна Македонија А.Д. МЕПСО, Независната бугарска енергетска берза EAD (IBEX) и Националниот оператор на пазарот на електрична енергија МЕМО...
Одлука за преземање на балансна одговорност, ЕДС – МАКСТИЛ 01.12.2018-31.12.2018г

Одлука за преземање на балансна одговорност, ЕДС – МАКСТИЛ 01.12.2018-31.12.2018г

Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-8614 од 16.11.2018г од Балансно одговорната страна Енерџи Диливери Солушнс ЕДС ДООЕЛ за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС, ОПЕЕ донесе ОДЛУКАЗа преземањето на балансната одговорност и застапување...
Известување за престанок на важност на Договори за учество на пазар на ел.енергија на ден 31.07.2019г

Известување за престанок на важност на Договори за учество на пазар на ел.енергија на ден 31.07.2019г

Согласно член 30 став (1) и (2) од Правилата за пазар на електрична енергија, ОПЕЕ АД МЕПСО известува дека на ден 31.07.2019г Договорот за учество на пазар на електрична енергија истече за следните учесници:  Учесник на пазар на ел.енергијалиценца за вршење...
MEMO стана член на европската асоцијацијата на европски берзи на електрична енергија

MEMO стана член на европската асоцијацијата на европски берзи на електрична енергија

Националниот оператор на пазар на електрична енергија (МЕМО) стана асоцијативен член на европската асоцијација „Јуропекс“ (Europex). МЕМО стана 29 член на асоцијацијата што ги интегрира интересите и го трасира развојот на организираните пазари на електрична енергија и...

Pin It on Pinterest