ОДЛУКА за СУСПЕНЗИЈА на учесник на пазарот на електрична енергија – У ПОВЕР ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ

Согласно член 22 став 1 алинеа 4 од Правилата за пазар на електрична енергија и потпишаниот Договор со МЕМО ДООЕЛ Скопје, Операторот на пазар на електрична енергија на ден 31.03.2022 година ја донесе следната ОДЛУКА за суспензија на учесник на пазарот на електрична...

Финансиска гаранција согласно член 17 став 1 од Договорот за учество на пазарот на електрична енергија

Согласно член 17 став 1 од  Договорот за учество на пазарот на електрична енергија, учесникот на пазар на електрична енергија се обврзува на МЕМО ДООЕЛ Скопје  – ОПЕЕ да му обезбеди финансиска гаранција со која ќе се гарантира навремено и редовно...

Одлука за престанување на Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија и бришење на учесник на пазарот од РУП – за ЕНЕКОД ДОО Скопје

  Врз основа на член 14 став 4 алинеја 7 од Правилата за пазар на електрична енергија  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 173/18, 222/18, 241/18,65/19, 137/19 и 279/19), Закон за облигационите односи („Службен весник на Република Македонија“ бр....

Одлука за раскинување на Договорот за учество на пазарот на EE и бришење на учесник на пазарот од РУП – ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје за „МХЕЦ Пена со реф. бр. 407“

Врз основа на член 12 став 1 од Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија и член 23 став 1 алинеа 1 од Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 173/18, 222/18, 241/18,65/19, 137/19 и...

ОДЛУКА за суспензија на учесник на пазарот на електрична енергија – ЕНЕРЏИ УИНД ДОО Струмица

Согласно член 22 став 1 од Правилата за пазар на електрична енергија и потпишаниот Договор со МЕМО ДООЕЛ Скопје, Операторот на пазар на електрична енергија на ден 06.08.2021 година ја донесе следната ОДЛУКА за суспензија на учесник на пазарот на електрична енергија...

ОДЛУКА за раскинување на Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на ее и бришење на учесник на пазарот од РУП – САТЕЛИТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Куманово МХЕЦ ОСТРИЛСКА со реф.бр. 253

Врз основа на член 12 став 1 од Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија и член 23 став 1 алинеа 1 од Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 173/18, 222/18, 241/18,65/19, 137/19 и...

Pin It on Pinterest