ОДЛУКА за СУСПЕНЗИЈА на учесник на пазарот на електрична енергија – У ПОВЕР ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ

Согласно член 22 став 1 алинеа 4 од Правилата за пазар на електрична енергија и потпишаниот Договор со МЕМО ДООЕЛ Скопје, Операторот на пазар на електрична енергија на ден 31.03.2022 година ја донесе следната ОДЛУКА за суспензија на учесник на пазарот на електрична...

Pin It on Pinterest