ОДЛУКА за СУСПЕНЗИЈА на учесник на пазарот на електрична енергија – У ПОВЕР ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ

08.04.2022 | Известувања

Согласно член 22 став 1 алинеа 4 од Правилата за пазар на електрична енергија и потпишаниот Договор со МЕМО ДООЕЛ Скопје, Операторот на пазар на електрична енергија на ден 31.03.2022 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за суспензија на учесник на пазарот на електрична енергија

  1. Времено се суспендира учесникот на пазар на електрична енергија У ПОВЕР ДОО експорт-импорт Скопје, со ЕДБ: 4057016533129 од пазарот на електрична енергија, поради непочитување на Правилата за пазар на електрична енергија односно нерегулирана балансна одговорност.
  2. Времетраењето на суспензијата започнува од 01.04.2022 година и трае заклучно со 30.06.2022 година.
  3. Оваа одлука стапува во сила на денот на донесувањето
  4. Жалбата изјавена против Одлуката не го одлага нејзиното извршување.

Линк до документот

ИЗВЕСТУВАЊА

Pin It on Pinterest

Share This